Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă din 17 februarie 2015,

Publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015

În vigoare de la 01 martie 2015

Acest act normativ nu aduce modificari de substanta in ceea ce priveste contabilitatea in partida simpla a persoanelor fizice care insa, cu titlu de noutate conform ultimelor modificari pe care le-am prezentat deja, pot opta pentru contabilitatea in partida simpla sau in partida dubla.

Intra sub incidenta acestui act normativ persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse:

a) activităţi independente;

b) cedarea folosinţei bunurilor;

c) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform prezentelor reglementări sunt persoanele care obţin venituri din:

a.1 – activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale);

a.2 – profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate);

a.3 – drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real);

2. persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Tinerea contabilităţii în partidă simplă:

Contabilitatea în partidă simplă reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-contabile care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, adica urmatoarele:

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi 14-1-1/b

Registrul-inventar 14-1-2/b

Fişa mijlocului fix 14-2-2

Factura

Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6A

Listă de inventariere 14-3-12

Chitanţă 14-4-1

Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a

Dispoziţia de plată/încasare către casierie 14-4-4

Statul de salarii 14-5-1/k

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, precum şi la încetarea activităţii.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă.

Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani.

Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani.

Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de utilizare mai mare decât perioada de 5 ani se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor.