PUNCT DE VEDERE – referitor la O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii

În vigoare de la 07 august 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07 august 2017

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 53/2017 afecteaza activitatea angajatorilor dat fiind faptul ca modificarile impuse de aceasta privesc aspecte precum forma contractelor, modificarea lor sau munca la negru. Pe scurt, modificarile aduse de O.U.G. nr. 53/2017 sunt urmatoarele:

OUG nr. 53/2017 introduce art. 151 astfel, in prezent, acesta prevede:
Art. 151 În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a)  primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
b)  primirea la muncă a une ipersoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a
salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c)  primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d)  primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.”
Modificarea prezinta importanta deoarece O.U.G. nr. 53/2017 introduce si sanctioneaza mai multe forme de munca la negru.  Anterior ordonantei, munca la negru era cunoscuta ca simpla primire a unei persoane la munca fara incheierea unui contract de munca.
 Se modifica art. 16: Acum Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. De asemenea, art. 16 din OUG nr. 53 prevede in plus obligativitatea angajatorului de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.
  O alta modificare adusa art. 16 este aceea ca nu se mai prevede faptul ca forma scrisa este obligatorie pt incheierea valabila a contractului. Acest lucru inseamna ca ulterior OUG 53/2017, un contract incheiat fara sa respecte forma scrisa va fi considerat valabila. In lipsa formei scrise se poate prezuma durata nedeterminata a acestuia.
 Se modifica art. 119, acesta are urmatorul continut:   “Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţaorelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.”

Art. 260 (1) litera e) cunoaste urmatoarele modificari: “primirea la muncă a unei persoane (nu pana la 5 persoane, cum era prevazut anterior) fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sanctioneaza cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (nu de la 10 000 lei la 20 000 lei, cum era cunoscut anterior acestei ordonante)”.
Prin urmare, observam ca O.U.G. 53/2017 agraveaza sanctiunea contraventionala, eliminand cuantumul minim al amenzii, acela de 10 000 lei si sanctioneaza angajatorii care primesc la munca persoane, indiferent de numarul lor, fara incheierea prealabila a unui contract in acest sens.Altfel spus, sanctiunea se aplica pentru fiecare persoana depistata fara  contract individual de munca si nu in cazul in care angajatorul primeste la munca cel putin 5 persoane in aceste circumstante.
Modificarea ofera posibilitatea unei monitorizari exacte a timpului de munca.
De asemenea, in urma modificarii art. 260 alin. (1) se introduc 3 noi litere: e1, e2 si e3:
  e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă înregistrul general de evidenţă a
salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
Aceste sanctiuni sunt corelative formelor de munca nedeclarate introduse prin art. 151.
O alta modificare suferita de art. 260 (1) este reprezentata de introducerea literei q), care prevede sanctionarea cu amenda contraventionala de 10 000 lei a angajatorului care nu pastreaza la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc, asa cum il obliga art. 16 (4) din Codul muncii.
Art. 260 introduce doua alineate noi, respective (4) si (5), cu urmatorul continut:
  (4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune complementară, si starea activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii şi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea  amenzii contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează  a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.
 Aceste articole introduc o sanctiune noua a angajatorului care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. 1, literele e) si e2), si anume sanctiunea complementara a sistarii activitatii locului de munca organizat.
Articolul 264 alin. (4) care anterior avea urmatorul continut “constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă” va fi abrogat in urma O.U.G. nr. 53/2017.
Art. 265 (2) se modifica si va avea urmatorul continut: “Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie in fracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 anisau cu amendă.”.
Caracterul penal al faptei se mentine.