Stimati clienti,

 Asociatiile si fundatiile, persoane fizice sau juridice care comericalizeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea legatura intre ele, intra sub incidenta Legi nr. 656/2002.

 Conform prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, persoanele mentionate supra au obligatia sa adopte masuri de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in caz contrar putand fi obligate de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor la plata unor amenzi contraventionale de la 15.000 lei la 50.000 lei.

 Pentru a evita astfel de sanctiuni va trimitem atasat un draft pentru politici si proceduri interne.

 

 

     CAP.I – DISPOZITIIGENERALE

 

ART.1 – ___________________________ (în continuare „Societatea“) adoptă prezenta Procedură, care statuează cadrul, principiile şi regulile şi măsurile  de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului.

ART.2 – Acţiunile au ca efect îmbunătăţirea calităţii portofoliului de clienţi ai societăţii şi reglementarea managementului datelor solicitate de Oficiul Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor (în continuare„ONPCSB“).

ART.3 – Procedura se aplică în cadrul sediului social şi a sediilor secundare, întregul personal fiind implicat în cunoasterea şi aplicarea corespunzătoare a acesteia. Responsabilul privind aplicarea acesteia este Ofiţerul de conformitate desemnat de către administratorul societăţii pentru coordonarea implementăriiacesteia.

ART.4 – Societatea menţine confidenţialitatea asupra persoanei, activităţii, afacerii, relaţiilor personale sau de afaceri, fiind considerate informaţii confidenţiale, dezvăluirea lor către terţe persoane putând fi făcută numai în anumite situaţii specifice, în conformitate cu prevederile legale învigoare.

ART.5 – Niciun angajat nu va divulga clientului aflat în proces de investigare şi nici vreunei terţe persoanefaptulcăafostraportatoficialcătreONPCSBsauASF,căaufostsolicitate informaţii sau că este sau va fi subiectul unor investigaţii în ceea ce priveşte acuzaţii legale de încălcare a legislaţiei.

                    CAP.II – DEFINIŢII

 

Termenii şi expresiile din prezenta Procedura au inţelesul de mai jos:

a)      infracţiunea de spălare a banilor –  schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

–       ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

–       dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

b)      infracţiune de finanţare a terorismului – colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau pentru susţinerea unei entităţi teroriste.

c)      bunuri – bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;

d)     tranzacţie suspectă – operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 10 din Legea nr.656/2002, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;

e)      transferuri externe în şi din conturi – transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României;

f)       instituţie de credit – entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

g)      instituţie financiară – orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) -l), n) şi n1) din OUG nr. 99/2006, inclusiv furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată şi entităţile specializate care desfăşoară activităţi de schimb valutar;

h)      relaţie de afaceri – relaţia profesională sau comercială legată de activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 10 şi despre care, la momentul iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată;

i)        operaţiuni ce par a avea o legătură între ele – operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în scopul evitării cerinţelor legale;

j)        bancă fictivă – o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat;

k)      furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice – orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice;

2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;

3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;

4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu standarde fixate la nivel internaţional;

l)        grup – un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din OUG nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar;

m)    persoane expuse politic – persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante;

n)      beneficiar real – orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie ori o operaţiune;

Noţiunea de „beneficiar real” va include cel puţin:

a) în cazul societăţilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.

          CAP.III – Identificarea clientilor

ART.1 – (1) Societatea va desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr.656/2002.

(2) Numele persoanelor desemnate vor fi comunicate la ONPCSB împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

(3) Persoanele desemnate răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr.656/2002.

(4) Persoanele desemnate vor avea acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege.

(5) Persoanele desemnate vor întocmi pentru fiecare tranzacţie suspecta un raport scris care va fi transmis de îndată ONPCSB.

 

ART.2 – (1) Societatea are obligaţia să stabilească identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri, sau oferirea unor servicii, precum  şi în cazul altor operaţiuni, a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se desfăşoară prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.

(2) De îndată ce există o informaţie că prin operaţiune se urmăreşte spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin. (1).

(3) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică şi operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.

ART.3– (1) Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice – datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice – datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.

(3) În cazul în care tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, Societatea va lua măsuri pentru a obţine date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu.

CAP. IV – RAPORTAREA OPERAŢIUNILOR SUSPECTE

ART.1 – (1) De îndată ce un salariat al Societăţii are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată, care va sesiza imediat ONPCSB.

(2) Persoanele desemnate vor raporta ONPCSB, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.

 (3) Persoanele care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a ONPCSB, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze ONPCSB de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 6 din Legea nr.656/2002.

(4) Transmiterea cu bună-credinţă de informaţii de către persoanele prevăzute la alin. (3) sau de către persoanele desemnate nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

CAP.V – MĂSURI DE CUNOAŞTERE A CLIENTELEI

SECŢIUNEA I – Gradurile de risc

 

ART. 1 – (1) Societatea va incadra clientii intr-unul dintre urmatoarele grade de risc PCSB:

a) Gradul de risc 1 – clientii cu un nivel scazut de risc, carora li se aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei;

b) Gradul de risc 2 – clientii cu un nivel mediu de risc, carora li se aplica masurile standard de cunoastere a clientelei;

c) Gradul de risc 3 – clientii cu un nivel mare de risc, carora li se aplica masurile suplimentare de cunoastere a clientelei.

(2) Evaluarea gradului de expunere aferent riscului privind PCSB reprezinta abordarea sistematica a principalelor categorii de risc in acest domeniu, respectiv: riscul de client, de tranzactii / de servicii, de tara ori geografic si de entitate raportoare.

(3) Gradul de risc 1 (scazut) cuprinde urmatoarele categorii de clienti, astfel cum sunt mentionate în Legea nr. 656/2002:

a) societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in intelesul Legii nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in unul sau mai multe state member si societatile listate pe o piata din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparenta echivalente cu legislatia comunitara:

b) beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile collective administrate de notari si alte persoane care exercita profesii juridice liberale din state member sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute de Legea nr 656/2002 si de prezentul regulament si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi collective sa furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;

c) autoritatile publice nationale;

 d) clientii care prezinta un risc scazut din perspectiva PCSB si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

1. sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare;

2. identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa;

3. activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt transparente;

4. respectivul client este raspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru ori activitatea clientului este supus controlului prin procedure de verificare adecvate.

(4) In cazul clientilor cu grad de risc scazut se vor aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei care cuprind:

a) Identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia, cu exceptia identificarii beneficiarului real;

b) Monitorizarea relatiei de afaceri, pentru a stabili daca clientul se incadreaza in clasa de risc scazut prin:

i. Analizarea tranzactiilor derulate pe parscursul relatiei de afaceri;

ii. Obtinerea informatiilor despre sursa fondurilor, dupa caz;

iii. Actualizarea documentelor, datelor si informatiilor detinute.

10 In cazul clientilor cu grad de risc 2, masurile standard de cunoastere a clientelei cuprind identificarea clientului, inclusiv a beneficiarului real si verificarea identitatii acestuia, obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, monitorizarea continua a relatiei de afaceri.

 

SECŢIUNEA II – Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei

ART.1 – (1) Societatea trebuie sa preia in evidenţă urmatoarele informatii legate de oricare client persoana fizica, care are obligatia sa le furnizeze sub semnatura:

a) numele si prenumele complet al clientului si orice alte nume folosite;

b) locul si data nasterii;

c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;

d) numarul si seria documentului de identitate;

e) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;

f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completa – strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);

g) cetatenia si tara de origine

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax;

j) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;

k) denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia;

l) functia publica detinuta daca este cazul;

m) numele beneficiarului real daca estecazul.

(2) Societatea va pastra o copie a documentului de identitate a clientului. Clientul trebuie sa prezinte documente de identitate cu fotografie, emise in conditiile legii de organele abilitate legal si va verifica informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare obtinute de la acesta.

ART.2 – (1) Societatea trebuie sa preia in evidenţă urmatoarele informatii legate de oricare client persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, care are obligatia sa furnizeze:

a) denumirea;

b) forma si structura juridica;

c) numarul, seria si data certificatului de inregistrare / documentului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau la autoritati similare sau echivalente;

d) capitalul social subscris sivarsat;

e) codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;

f) institutia de credit si codul IBAN;

g) lista persoanelor cu drept de semnatura in cont, a administratorilor, a persoanelor cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului si specimenul de semnatura al acestora;

h) adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei;

i) structura actionariatului/asociatilor;

j) telefon, fax, si dupa caz, e-mail, adresa pagina internet;

k) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;

l) numele/denumirea beneficiarului real

(2) Societatea va lua masuri de identificare a persoanelor fizice care intentioneaza sa actioneze in numele clientului, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice si va analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele persoanei juridice.

(3) Documentele prezentate de clientul persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, vor include traducerea legalizata in limba romana in cazul in care documentele originale sunt intocmite in alta limba.

SECŢIUNEA III – Măsuri simplificate de cunoaşterea clientelei

ART.1 – (1) Societatea poate aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum si in alte cazuri si conditii, care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de lege sau de reglementarile emise in aplicarealegii.

SECŢIUNEA IV – Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei

ART.1 – (1) Societatea este obligata sa aplice, pe langa masurile standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

(2) Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:

a)  in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie in care se vor aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fielimitativa:

  1. solicitarea de documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiaruluireal;
  2. intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate, sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit sau financiare supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, echivalente standardelor prevazute in Legea nr.656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea Legiinr.656/2002;
  3. solicitarea ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute in Legea nr.656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea Legii nr.656/2002.

b)  în cazul tranzactiilor ocazionale sau relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert, situatie in care entitatile reglementatetrebuie:

  1. sa dispuna de reguli si proceduri pe baza de risc care sa permita identificarea clientilor care se incadreaza in aceastacategorie;
  2. sa obtina aprobarea in scris a conducerii executive a entitatii reglementate inaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie. In cazul in care un client a fost acceptat iar ulterior a fost identificat/ devine client din aceasta categorie este de asemenea obligatorie aprobarea scrisa a conducerii entitatii pentru continuarea relatiilor de afaceri cuclientul
  3. sa adopte proceduri si masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau tranzactiaocazionala;
  4. sa realizeze o monitorizare si o supraveghere sporita si permanenta a relatiei de afaceri cu persoanele din aceastacategorie.

(3) Societatea este obligata sa aplice masuri suplimentare de cunoastere a clientelei si in alte cazuri care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

ART.2 – (1) Societatea are obligatia sa monitorizeze toate operatiunile efectuate de catre clientii sai, iar cu prioritate operatiunile efectuate de catre categoria de clienti cu risc ridicat.

(2) In momentul in care se decide cu privire la clientii care sunt inclusi in categoria clientilor cu risc ridicat, urmatoarele informatii trebuie avute in vedere:

a) tipul de client – persoana fizica/juridica sau entitate fara personalitate juridica;

b) tara de origine;

c) functia publica sau functia importanta detinuta;

d) tipul de activitate desfasurata de catre client;

e) sursa fondurilorclientului;

f) alti indicatori de risc.

(3) Societatea va acorda o atentie sporita la relatiile de afaceri si tranzactiile cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism precum si in situatia tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial sau legal. Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii vor fi examinate cat mai curand posibil de catre societate, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificareatranzactiei.

(4) Constatarile verificarilor efectuate trebuie sa fie consemnate in scris si vor fi disponibile pentru verificari ulterioare efectuate sau pentru autoritatile competente si auditori, pentru o perioada de cel putin 5 ani.

CAP.VI – DISPOZIŢIIFINALE

 

ART.1 – (1) Persoana desemnată are obligatia sa instruiasca periodic intreg persoanalul in domeniul prevenirii şi sancţionării spălării banilor, precum şi în domeniul pevenirii şi combaterii finanţării terorismului.

(2) Persoana desemnată are urmatoareleobligatii:

a)        sa fie la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile si procedurile privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor deterorism;

b)       sa aiba competenta necesara pentru a analiza adecvat tranzactiile in scopul identificarii activitatilor de spalare a banilor si de finantare a actelor deterorism;

c)        sa cunoasca in intregime cerintele deraportare.

(3) Persoana desemnată are acces la orice analiza pe care societatea a facut-o sau o face pentru detectarea operatiunilor suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzactii in care este implicatasocietatea.

(4) Toti angajatii societatii sunt obligati sa ia la cunostinta si sa aplice prevederile prezentei proceduriinterne.

(5) Prezenta procedura respecta si se completeza cu prevederile legale in vigoare. In cazul in care o prevedere a prezentei proceduri este modificata, completata sau abrogata de o dispozitie legala, se aplica prevederile acesteia din urma.