Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 23 noiembrie 2015

Actul a intrat in vigoare la data de 23 noiembrie 2015

Se aplică pentru obligaţiile de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Facilităţile fiscale prevăzute de OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale se acordă de către:

a) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de aceasta,

b) direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Obligaţiile de a căror plată depinde acordarea facilităţii sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale anterior mentionate.

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, facilităţile se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată neachitate la termen pot beneficia de facilităţile fiscale.

Prin obligaţii de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege inclusiv:

a) drepturile vamale transmise organului fiscal competent de autoritatea vamală, în vederea recuperării;

b) creanţele bugetare transmise acesteia, spre recuperare, potrivit legii, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N.

Obiectul facilităţilor fiscale

Organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent,

b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Obligaţiile de plată accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:

a) penalităţile de întârziere;

b) o cotă de 54,2% din dobânzi;

c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a OUG nr. 39/2010.

Aceste obligaţii de plată accesorii sunt aferente:

a) obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv.Aceste dispozitii sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv.

c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată;

d) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 44/2015.

Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit OUG nr. 29/2011.

Procedura de acordare a amânării la plată

Contribuabilii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prin depunerea la registratura organului fiscal competent sau prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei notificări care se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale aferente.

Procedura de acordare a anulării la plată se apolica si în cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonări la plată

În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal deciziile se emit separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.