Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive din 07.04.2016

În vigoare de la 12 aprilie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12 aprilie 2016.

Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7,9 si 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, reprezentând: 
a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; 
b) diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia; 
c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule. 

Stabilirea sumelor de restituit se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea ANAF, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent:
a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; 
b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică. 

În vederea stabilirii sumei de restituit şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită contribuabilului.  a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, b) documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, c) copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.