Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din 07.01.2015,

Publicate în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015

În vigoare de la 01 februarie 2015

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 781 din Codul de procedură fiscală sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului,

b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

c) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;

e) persoanele impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal. În cazul persoanelor impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, cererea de înregistrare se depune însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088).

În cazul în care cererea şi documentaţia sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare,

b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal,

c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În cazul persoanelor impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) lit. a) -d), deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se întocmesc de compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care cuprinde propunerea de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri.

În cazul în care persoanele impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – nu îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) lit. a) -d) din Codul fiscal, decizia prevăzută la pct. 9 lit. c) se întocmeşte de compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de acesta.

Referatul şi decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal

În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (91) lit.    a) din Codul fiscal.

Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută încapitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Organul fiscal întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante daca :

a) persoana impozabilă s-a reactivat;

b) persoana impozabilă a înregistrat în registrul comerţului menţiunea de reluare a activităţii, potrivit legii;

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal

În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal.

Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

După primirea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

a) dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare, care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;

b) dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare.

c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) -b) sau d) -e) din Codul fiscal.

Organul fiscal întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă:

a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile;

b) actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare.

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:

a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;

b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

c) declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088), în cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal.

În cazul societăţilor înmatriculate în registrul comerţului, cererea se depune însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088) şi de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. e) din Codul fiscal a societăţilor cu sediul activităţii economice în România

Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul art. 153 alin. (71) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA însoţită de:

– declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088);

– certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.