Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili din 17 februarie 2015 aprobata prin Ordinul ANAF nr. 467 din 2015,

Publicata în Monitorul Oficial 134 din 23 februarie 2015.

În vigoare de la 23 februarie 2015.

Procedura are în vedere administrarea şi monitorizarea următoarelor trei categorii de contribuabili:

– marii contribuabili;

– sediile secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor înfiinţate de marii contribuabili;

– contribuabilii nerezidenţi pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscaliş

Organul fiscal competent în administrarea acestor categorii de contribuabili este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Marii contribuabili au obligaţia de a depune la aceasta direcţie declaraţiile fiscale, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie a anului următor în care devin mari contribuabili.

În ceea ce priveşte procedura de înregistrare fiscală, orice modificări intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea unei cereri de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social. Pentru modificari în vectorul fiscal, contribuabilii depun declaraţii la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Aceasta transmite Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov la data producerii modificării.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluţionează potrivit Codului Fiscal.

Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere adresată Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) înregistrare la registratura direcţiei;

b) transmitere prin poştă;

c) transmitere prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face la sediul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului sau prin transmitere poştală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Marii contribuabili efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.

Activitatea de inspecţie fiscală a marilor contribuabili se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Inspecţia fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili se efectuează de către organele de inspecţie fiscală ale aceleiaşi direcţii, prin cuprinderea acţiunii în programul de activitate.

Acţiunile de control încrucişat la un mare contribuabil sau la un sediu secundar al acestuia sunt în competenţa personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Verificările efectuate la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia se vor putea efectua şi prin delegarea de competenţă.

Pentru punctele de lucru ale operatorilor economici mari contribuabili care instalează aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu excepţia punctelor de lucru situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, care întocmeşte Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Îndrumarea şi asistenţa marilor contribuabili se asigură de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, ca urmare a solicitării contribuabililor sau din iniţiativa organului fiscal.

Îndrumarea şi asistenţa ca urmare a solicitării marilor contribuabili se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, marii contribuabili pot solicita asistenţă prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenţă a contribuabililor din cadrul ANAF.

Îndrumarea şi asistenţa din iniţiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea şi distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broşuri, pliante, afişe etc.), cât şi prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informaţiilor şi mesajelor.

Urmărirea respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, care emite şi actul administrativ prin care se comunică marelui contribuabil pierderea înlesnirii la plată şi întreprinde măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate.

Reprezentarea juridică pentru litigiile începute la data intrării în vigoare a preyentei va fi asigurată în continuare de birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, după caz, pe bază de mandat şi sub directa coordonare a Direcţiei generale juridice din cadrul ANAF.

Pentru litigiile viitoare care au ca parte mari contribuabili, reprezentarea în faţa instanţelor de judecată va fi asigurată de Direcţia generală juridică din cadrul ANAF, direct sau prin birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, după caz, pe bază de mandat.

Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.
Pe baza informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la încasările în contul acestora din evidenţa proprie, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situaţia privind obligaţiile bugetare de plată şi încasările în contul acestora.

Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză va fi înştiinţată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală a marilor contribuabili şi a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora şi despre preluarea în administrare a unor noi mari contribuabili.

Activitatea de inspecţie economico-financiară se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul serviciului de inspecţie economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili.
Personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul serviciului de inspecţie economico-financiară efectuează, de asemenea, acţiuni de inspecţie la instituţii publice.

Plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiilor obligatorii întocmite de organul de inspecţie economico- financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum şi contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de inspecţie se depun la structura care a efectuat controlul, structură care asigură întocmirea şi transmiterea referatului cu propuneri de soluţionare la structura responsabilă de soluţionarea plângerilor prealabile şi contestaţiilor.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse în termenul legal prevăzut, depuse de către contribuabilii care devin mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie şi nesoluţionate până la data preluării de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se soluţionează după cum urmează:

1.1. în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în vederea finalizării procedurii;

1.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în vederea soluţionării.
Pentru soluţionarea acestor deconturi, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului.

Plăţile obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu mai au calitatea de mari contribuabili, se realizează până la aceeaşi dată la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
Începând cu această dată, plăţile efectuate de aceşti contribuabili se realizează astfel:

a) la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti, unde vor fi preluaţi spre administrare, pentru contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, îndeplinesc criteriile de selecţie pentru contribuabili mijlocii;

b) la unităţile Trezoreriei Statului la care vor fi arondaţi, pentru contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu îndeplinesc criteriile de selecţie pentru contribuabili mijlocii.