Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii din 17 februarie 2015, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 468/2015,

Publicata în Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015.

În vigoare de la 23 februarie 2015.

Procedura are în vedere administrarea şi monitorizarea următoarelor trei categorii de contribuabili mijlocii:

– contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti;

– sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor judeţe/municipiul Bucureşti;

– contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit Codului fiscal.

Prin aceasta procedură sunt stabilite toate aspectele referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mijlocii.
Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (DGRFPB), prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii.

Contribuabilii mijlocii au obligaţia de a depune declaraţii fiscale la aceste organe fiscale.

În ceea ce priveşte procedura de înregistrare fiscală, orice modificări intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea unei cereri de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social. Pentru modificari în vectorul fiscal, contribuabilii depun declaraţii la administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau la DGRFPB, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluţionează potrivit Codului Fiscal.

Solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii se face la cerere, iar eliberarea documentelor se face la sediul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/DGRFPB, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului sau prin transmitere poştală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contribuabilii mijlocii administraţi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de trezorerie a statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, iar cei administraţi la DGRFPB, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, efectuează plata obligaţiilor fiscale la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor mijlocii în aplicarea prevederilor legale se acorda ca urmare a solicitării contribuabililor sau din iniţiativa organului fiscal. Contribuabilii mijlocii pot solicita asistenţă prin e-mail sau telefonic, administraţiilor sau Centrului de asistenţă a contribuabililor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca aceasta să se realizeze în mod prioritar. Îndrumarea şi asistenţa din iniţiativa organului fiscal se asigură prin elaborarea şi distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broşuri, pliante, afişe etc.) şi prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informaţiilor şi mesajelor.

Urmarirea modului de respectare a înlesnirilor la plată se realizează de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, din cadrul DGRFPB, care emit şi actele prin care se comunică contribuabilului mijlociu pierderea înlesnirii la plată şi întreprind măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

Activitatea de monitorizare a contribuabililor mijlocii este realizată de către Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul ANAF. Monitorizarea colectării veniturilor bugetare se realizează pe baza raportării lunare transmisă de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii.

Reprezentarea în faţa instanţelor şi asistenţa juridică pentru actele emise si activităţile Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii se va realiza de către serviciul/biroul juridic din Administraţia judeţeană a finanţelor publice în cadrul căreia funcţionează structura emitentă a actului administrativ, iar în cazul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul DGRFPB, de către structura juridică din cadrul aparatului propriu al direcţiei.

Prin acest ordin sunt stabilite structurile abilitate, care desfaşoară activitatea de inspecţie fiscală, pentru fiecare categorie de contribuabil mijlociu.

Inspecţia economico-financiară a contribuabililor mijlocii se realizează de către serviciul de inspecţie economico-financiară, prin structurile teritoriale judeţene de inspecţie economico- financiară (compartimente), din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice.

Este reglementată posibilitatea depunerii unei plângeri prealabile impotriva dispoziţiilor obligatorii, la organul de inspecţie economico-financiară emitent, urmând ca aceasta să fie transmisă organului de soluţionare a plângerii prealabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Aşadar, prin această procedura, în vigoare de la data publicării ordinului, 23 februarie 2015, sunt stabilite organele administrariei publice cu competenţe în administrarea şi monitorizarea contribuabililor mijlocii şi procedurile la care este supusă această categorie de contribuabili.