În vigoare de la 21 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 637 din 21 august 2015

Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent (compartiment de specialitate).

Compartimentul de specialitate identifică în evidenţele fiscale:

a) copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinţă – pe baza codului numeric personal;

b) copiii care au împlinit vârsta de 18 ani în cursul anului fiscal de referinţă – pe baza codului numeric personal şi pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;

c) tinerii de la 18 anipână la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;

d) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;

e) femeile însărcinate şi lăuzele – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate şi din formularele 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” depuse de plătitorii de venituri pentru anul fiscal de referinţă.

Dintre persoanele prevăzute mai sus, lit. a)-d) se selectează cele care, în anul fiscal de referinţă, au realizat următoarele categorii de venituri pentru care se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

a) cedarea folosinţei bunurilor;

b) investiţii;

c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

d) operaţiunea de fiducie;

e) altesurse.

Dintre femeile însărcinate şi lăuze se selectează cele care au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Se întocmeşte o listă care cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale persoanei fizice identificate: codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, numele şi prenumele;

b) numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoanele prevăzute la lit. b)e), beneficiază de anularea prevăzută de lege;

c) numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoanele prevăzute la lit. b)e) nu beneficiază de anularea prevăzută de lege;

d) baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referinţă, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;

e) numărul şi data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată;

f) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;

g) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate care se anulează;

h) etapa procedurală de stabilire a contribuţiei din punctul de vedere al emiterii şi comunicării deciziei;

i) temeiul legal de în cadrare pentru anularea obligaţiilor.

Compartimentul de

specialitate identifică în evidenţele fiscalec ontribuabilii pentru care, în anul fiscal de referinţă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale depuse de contribuabili şi plătitorii de venit este mai mică decât salariul minim brut pe economie şi pentru care baza lunară de calcul a fost stabilită la nivelul plafonului minim.

Din listele obţinute se selectează contribuabilii în funcţie de etapa procedurală de stabilire a contribuţiei din punctul de vedere al emiterii şi comunicării deciziei şi rezultă:

a) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă şi comunicată;

b) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;

c) lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă.

Listele se transmit compartimentului cu atribuţii în domeniul evidenţei pe plătitori, pentru a se verifica îndeplinire acondiţiilor de anulare pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanţelor şi scăderea debitelor din evidenţa analitică pe plătitori.