Procedura ANAF aprobata prin ordinul nr. 558/2016 de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii din 29.01.2016

In vigoare din 12 aprilie 2016
Publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016

Organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale.
Listele se publică separat pentru debitori – persoane juridice, conform anexei nr.1 şi debitori – persoane fizice, conform anexei nr.2.
Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:
a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;
b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. 1 din Codul de procedură fiscală (pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv).
Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:
a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.
Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, fac obiectul publicării, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie, în sensul includerii acestora în coloana “Obligaţii fiscale contestate” din listă.
Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, obligatiile vor fi eliminate din lista.
Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:
a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;
b) obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.
Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.
Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal.
Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.
În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.
Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.
Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice.
Organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante.
În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.
În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în liste, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.
Prin eroare materială se înţelege:
a) preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale;
b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site.
Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligaţii fiscale restante.
Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Direcţiei generale de tehnologia informaţiei în vederea publicării pe site-ul ANAF răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.
Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv: contribuabili mari, contribuabili mici şi mijlocii.
Se va menţiona bugetul căruia îi aparţin obligaţiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.