Prevederile OUG nr. 44/2008 cu privire la activitatea economica desfasurata de catre o Persoana Fizica Autorizata se vor modifica incepand cu data de 17.01.2017 prin Legea nr. 182/2016 dupa cum urmeaza:

  1. PFA-ul se poate infiinta cu cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN (codul format din 4 cifre).
Anumite coduri CAEN presupun conditii de pregatire profesionala, caz in care este necesara dovada indeplinirii acestora.
2. Nr. salariatilor unui PFA este limitat la 3 persoane.
3. Titularul PFA poate cumula „calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza in acelasi domeniu sau intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata”.
4. In conformitate cu art. 64 din Legea 227/2015 PFA-ul are obligatia de a achita cota de impozit de 16% din venitul impozabil (venitul net impozabil).
Venitul net impozabil se calculeaza in conformitate cu art. 68 alin. (1) din Legea 227/2015, respectiv: „ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri”.
5. PFA-ul devine platitor de TVA in momentul in care cifra de afaceri depaseste suma de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei in conformitate cu art. 310 din Legea 227/2015.
6. Dosarul de inregistrare va cuprinde urmatoarelor documente:
Dovada disponibilitatii de denumire – numele si prenumele titularului urmat de PFA;
Cererea de inregistrare;
Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
– Declaratie pe proprie raspundere a titularului care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
– Copie de pe Cartea de identitate a titularului PFA;
– Documentele care atestă dreptul de folosinţă asupras ediului profesional/punctelor de lucru in copie legalizată (ex.contract de vânzare-cumpărare, contract de donatie, contract de inchiriere);
– Specimenul de semnătură al titularului in original – se da in fata notarului public;
– Acord de constituire care sa identifice datele personale ale titularului, cota de participare la beneficii si pierderi, sediul profesional, obiectul principal si secundar de activtate al PFA-ului.
– Avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007