OUG nr. 99 din 2017 privind modificarea şi completarea OUG nr. 158 din 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

În vigoare de la 19 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1005 din 19.12.2017

Începând cu 1 ianuarie 2018 sunt aduse modificări asupra cadrului normativ care reglementează contribuția la fondul pentru plata concediilor medicale.
Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este plătită de angajator și cuprinsă în contribuția asiguratorie de muncă conform OUG nr. 79 din 2017 privindmodificarea Codului fiscal.
Modificarea majoră privește posibilitatea altor persoane fizice care realizează venituri, să se asigure pentru contribuții și pentru concedii medicale.

De exemplu, persoanele fizice care realizează activități independente, care încasează drepturi de autor, care desfășoară activități agricole, care încasează venituri din contracte civile plătesc contribuție la sănătate, în condițiile OUG nr. 79 din 2017, dar nu beneficiază de concedii medicale.
Aceste persoane pot să se asigure pentru concedii medicale prin semnarea unui contract de asigurare. Venitul minim la care se pot asigura aceste persoane este salariul minim brut pe economie, dar nu mai mult de 12 ori salariul minim, iar plata contribuției este în procent de 1% din venitul brut asigurat.

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate  în  sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate, au dreptulîn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care  au domiciliul  sau  reşedinţa  pe  teritoriul  României,  la  concedii  medicale  şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
a) realizează  venituri  din  desfăşurarea  unei  activităţi  în  baza  unui  contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte;
b) realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurile privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute mai sus pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Aceste persoane sunt condiţionate de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi  indemnizaţii  în  cota  de  1%,  aplicată  asupra venitului  lunar  ales,  înscris  în  contractul  de  asigurare, care se face venit la bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158 din 2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158 din 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399 din 2006.

SURSA: BENTA CONSULT