OUG nr. 95 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, privindmodificarea Legii nr. 200 din 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

În vigoare de la 13 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0991 din 13.12.2017

Actul normativ modifică legislația privind asigurările sociale de șomaj, redefinește persoanele asigurate în mod obligatoriu în sistemul asigurărilor sociale de șomaj, stabilește persoanele care se pot asigura în mod facultativ în sistemul asigurărilor de șomaj și reglementează modul în care se acordă subvențiile pentru angajatorii care fac angajări din cadrul categoriilor de persoane pentru care se aplică astfel de subvenții (absolvenți, șomeri, persoane care beneficiază de drepturi de inserție sau reinserție profesională).
Actul normativ reglementează și constituirea sumelor de bani pentru garantarea și plata creanțelor salariale având în vedere recentele modificări aduse de OUG nr. 79 din 2017 privind transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat și introducerea contribuției pentru garantarea creanțelor salariale în suma cumulată a contribuției asiguratorie pentru muncă plătită de angajator în procent de 2,25%.

Sunt asigurați prin efectul legii următoarele categorii de persoane:
-persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condiţiile legii;
-funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire;
-persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive legislative ori judecătoreşti;
-persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entităţi, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit;
-persoanele care desfăşoară activitati pe baza unui raport de muncă stabilit, în calitate de membru cooperator;
-directorii care desfăşoară activitati pe bază de contract de mandat şi membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum şi managerii care desfăşoară activităţi pe bază de contract, în baza contractului de management prevăzut de lege;
-administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care desfăşoară activitati pe bază de contract de mandat;
-persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru care autorităţile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii este cea din România;
-persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, in perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România şi care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene.

Pot fi asigurați facultativ pentru contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj următoarele persoane:
– asociat unic, asociaţi;
– persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale;
– cetățeni români aflați în străinătate care nu intră sub incidența vreunei legislații de asigurări de șomaj din acele state;
– orice persoană care își dorește să se asigure la șomaj și nu se regăsește în vreuna dintre situațiile anterioare.
Persoanele care se pot asigura facultativ și doresc acest lucru, vor semna un contract de asigurare cu agențiile specializate și vor achita contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj.
Pentru persoanele asigurate prin efectul legii care au calitatea de salariați sau realizează venituri asimilate
salariilor aflate în sfera contribuției asiguratorie de muncă, asigurarea acestor persoane la fondul de șomaj se realizează prin depunerea de către angajatori a declarației nominale cu veniturile din salarii și asigurările sociale – Formular 112.
Valoarea bazei de calcul lunar pentru care se determină obligația plății contribuției la asigurările de șomaj (cu precădere cei asigurați în mod facultativ) nu poate să fie mai mică decât salariul minim brut pe economie garantat în plată și nici mai mare decât 5 ori salariul mediu pe economie.
Sursa inițială de finanțare a bugetului pentru șomaj, respectiv a fondului pentru garantarea creanțelor salariale este contribuția asiguratorie pentru muncă plătită de angajatori.

Angajatorii achită nedefalcat această contribuție, iar personalul de specialitate din sistemul public virează:
– 15% din valoarea contribuției către fondul de garantare a creanțelor salariale;
– 20% pentru fondul de șomaj.

Aceste reguli se vor aplica începând cu anul 2018 și trebuie analizate în contextul modificării Codului fiscal.

SURSA: BENTA CONSULT