OUG nr. 90 din 2017 privind măsurile fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În vigoare de la 07 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 973 din 07.12.2017

Actul normativ analizat modifică multiple acte normative. Acesta își dorește să păstreze echilibrul bugetar având ca obiectiv păstrarea unui deficit de maxim 3% din PIB pentru anul 2018 și introducerea unor măsuri de austeritate bugetară și reducerea cheltuielilor publice.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială  stabilite  în  favoarea  personalului  din  instituţiile  şi  autorităţile  publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se vor realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Pentru  personalul  plătit  din  fonduri  publice,  cuantumul  salariului  de  bază/soldei  de funcţie/salariului  de  funcţie, se  stabileşte  în  conformitate  cu  prevederile art.  1  din  HG nr. 846 din 2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea- cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
În 2018, instituţiile şi autorităţile publice, cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500 din 2002 privind finanţele publice şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273 din 2006, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu vor acorda personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii, indemnizaţii de hrană şi indemnizaţii de vacanţă, prevăzute de Legea-cadru nr. 153 din 2017.
Prin excepţie, în 2018 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice  care  au obţinut  performanţe deosebite  la  acţiunile  sportive  internaţionale şi naţionale oficiale, pentru  elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care  au  obţinut  distincţii  la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
În 2018, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, din sistemul administraţiei penitenciare,  indemnizaţiile,  compensaţiile,  primele,  ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2017.
În 2018 nu se acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.
În  perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor Legii  nr. 509 din 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional.
Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223 din 2015, care reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a acestei legi şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie.
Finanţarea  drepturilor  asistenţilor personali ale persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
Prin  derogare  de  la  prevederile  art. 104  alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea cheltuielilor salariale, sporurilor, indemnizaţilor şi ale altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 85 din 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.
În 2018 se suspendă pe de o parte ocuparea posturilor vacante din instituțiile și autoritățile publice, iar pentru posturile care vor vacanta după 1 ianuarie 2018, încadrarea se va face într-un procent de maxim 50% cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget. Practic, la două persoane încadrate în sistemul public care părăsesc acest sistem se va încadra doar una.
În 2018, instituțiile și autoritățile publice nu au dreptul să achiziționeze sau să utilizeze prin leasing sau sa închiriere mijloace de transport și mobilier.
În 2018, coordonatorii de credit ai instituțiilor și autorităților publice au obligația să reducă cu 10% plățile pentru bunuri și servicii aferente întreținerii și funcționării instituțiilor.

  

SURSA: BENTA CONSULT