OUG nr. 79 din 08 Noiembrie 2017 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 01 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0885 din 10.11.2017

Actul normativ modifică prevederile din Codul fiscal și intră în vigoare la 01 ianuarie 2018. Sunt aduse modificări pentru următoarele categorii de impozite:
a) asigurări sociale obligatorii;
b) impozit pe venitul persoanei fizice;
c) impozit pe venitul microîntreprinderii;
d) impozit pe profit;
e) taxa pe valoarea adăugată;
f) impozite și taxe locale;
g) accize.

Principalele modificări aduse acestor tipuri de impozite.
a) Asigurări sociale obligatorii:
 Asigurările sociale obligatorii cuprind principalele categorii de contribuții, astfel:
– contribuția la asigurările sociale, pensii în procent de 25%, este datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau de alte persoane fizice când impune Codul fiscal. Se reține din venitul persoanei fizice;
– contribuția la asigurările sociale de sănătate în procent de 10%, este datorată de persoana fizică asigurată, care realizează venituri din salarii sau de alte persoane fizice, când realizează venituri pentru care se datorează plata contribuției;

În această categorie se vor regăsi o multitudine de persoane care realizează venituri cum ar fi:
– venituri din dividende;
– venituri din dobânzi;
– venituri din alte surse;
– venituri din activități independente etc.

O modificare a veniturilor care în prezent sunt scutite de contribuția la asigurările sociale de sănătate, respectându-se și alte condiții legale, vor intra obligatoriu în sfera de aplicare a contribuției la sănătate, însă modul de calcul este diferit, baza de calcul fiind salariul minim pe economie.
Contribuția asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25%, este datorată de angajatori, baza de calcul fiind
fondul brut de salarii. Din această contribuție, se asigură în continuare fondul pentru risc și accident, fondul de șomaj, fondul pentru concedii medicale, fondul pentru garantarea creanțelor salariale.
Pentru condițiile deosebite de muncă, angajatorii plătesc suplimentar la contribuția pentru asigurări sociale – pensii, un procent de 4%, iar pentru condiții speciale de muncă procentul este de 8%.
Cotele de contribuții la asigurările sociale de 25% și de 10% pentru asigurările sociale de sănătate suportate de salariați, se vor reține în continuare tot de către angajator, din salariul brut, și acesta avand obligația efectuării plății la buget și depunerii declarației în termenul legal (25 a lunii următoare sau 25 a lunii următoare trimestrului, pentru cei cu perioada fiscală trimestriala). Se păstrează modul general de calcul al salariilor, în sensul că din venitul brut se rețin asigurările sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, iar baza de calcul a impozitului pe venit este venitul brut diminuat cu asigurările sociale și cu deducerile personale.
Specific asigurărilor sociale este introducerea unor proceduri specifice pentru veniturile din activități
independente, din cedarea folosinței bunurilor, din dividende, din alte surse, pentru care sunt regimuri de impozitare particularizate.

– De exemplu, dacă o persoană fizică este salariată și realizează și venituri din dividende, atunci plătește contribuția la asigurările de sănătate atât ca salariat, cât și pentru veniturile din dividende. Baza lunară de calcul a contribuției la sănătate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe țară valabil în luna în care se achită dividendele.

b) Impozitul pe venitul persoanei fizice:
Începând cu 01 ianuarie 2018, impozitul pe venit este în procent de 10%, pentru toate categoriile de venituri
impozabile, cu excepția veniturilor din dividende pentru care se păstrează cota de 5%.
Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, se majorează deducerile personale, astfel:
Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, se majorează deducerile personale, astfel:

 • – Pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei, deducerile se acordă după cum urmează:
  – pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
  – pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
  – pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
  – pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
  – pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
  – pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.
 •  Pentru persoanele care realizează venituri lunare brute din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, deducerile sunt degresive față de cele de mai sus și sunt prezentate în ordonanță, iar pentru venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă deducere personală.
 • Impozitul pe venitul din salarii se reține de către angajator, care are obligația depunerii declarației și efectuării plății la bugetul de stat.

  c) Impozitul pe venitul microîntreprinderii:
 Începând cu 01 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microîntreprinderi este de 1.000.000 euro, calculat în lei la cursul BNR de la 31 decembrie al anului anterior.
Se păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat cu normă întreagă și de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.  Se abrogă condiționarea față de un obiect de activitate, în sensul că pot fi microîntreprinderi și societățile care realizează venituri din consultanță și management într-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurări etc.
Se abrogă și posibilitatea optării pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 lei.

Nu pot fi microîntreprinderi următoarele persoanele juridice române:
– fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
– fondul de compensare a investitorilor;
– fondul de garantare a pensiilor private;
– fondul de garantare a asiguraților;
– entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.
Noile societăți care intră în sfera acestui impozit vor depune până la 15 ianuarie 2018, declarația de
mențiuni – noul formular 700.
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta va datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit limita, iar calculul și plata impozitului pe profit se realizează luându-se în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

  d) Impozitul pe profit:
  Se abrogă actuala procedură privind deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu dobânzile pentru împrumuturile de la alte entități și se transpun prevederile din directivă pentru limitarea deductibilității limitate a cheltuielilor cu dobânzile și
alte costuri de îndatorare, față de întreprinderi asociate.
Cheltuielile cu dobânzile față de împrumuturi de la întreprinderile asociate sunt deductibile limitat, într-o sumă de maxim 200.000 euro. Dacă costul îndatorării este mai mare de 200.000 euro, atunci acestea sunt deductibile limitat în procent de 10% din diferența între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării și sumele
deductibile reprezentând amortizarea fiscală.
O altă modificare structurală în cadrul impozitului pe profit este reglementarea mai exactă a transferului
internațional de active din România în alte state.

  e) Taxa pe valoarea adăugată:
  A fost introdusă o regulă antiabuz privind deductibilitatea TVA-ului. Aceasta are aplicabilitate în momentul în care o persoană impozabilă efectuează achiziții de bunuri sau servicii de la furnizori, care ulterior se dovedesc a fi implicați în fraude fiscale.
Autoritățile fiscale au dreptul să anuleze deducerea TVA-ului, societatatii care efectuează achiziția, doar dacă au probe ”dincolo de orice îndoială” că această societate știa sau ar fi trebuit să știe că furnizorul este implicat într-o procedură de fraudare a TVA-ului.
Această măsură este transpunerea mai multor decizii ale Curții Europene de Justiție, care au stabilit că
autoritățile fiscale pot anula dreptul de deducere a TVA-ului pentru achizițiile de la furnizori cu comportament fiscal neadecvat, doar dacă probează indubitabil că persoana impozabilă cumpărătoare fie a instrumentat ea o procedură de fraudare a TVA-ului, fie societatea care și-a dedus TVA-ul de la achiziții știa sau ar fi trebuit să știe că furnizorul său este implicat într-o procedură de fraudare a TVA-ului.

f) Impozite și taxe locale:
  Din punctul de vedere al impozitelor și taxelor locale, pentru autovehiculele de transport marfă, cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul local se majorează cu circa 7%.

  g) Accizele:
 În domeniul produselor accizabile, se introduce o nouă contravenție.
Se vor confisca echipamentele, cisternele și recipientele în care se regăsesc produsele accizabile supuse marcării (țigarete și unele sortimente de băuturi alcoolice), fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje.
Pe lângă această confiscare, se mai aplică și o sancțiune contravențională constând într-o amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.|
  Studiu de caz. Impactul transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat asupra salariului net.
Avem în vedere un salariu brut de 3.500 lei (apropiat de salariu mediu brut), pentru o persoană angajată cu normă întreagă, rezidentă în România, fără persoane în întreținere, care își desfășoară activitatea în condiții normale.

  Calculul salariului cu taxe din 2017.
Rețineri salariale la angajat
– salariul brut, suma de 3500 lei
– asigurări sociale, pensie in procent de 10.5%,  suma de 368 lei
– asigurări sociale de sănătate in procent de 5,5% suma de 193 lei
– fondul de șomaj in procent de 0.5%, suma de 18 lei
– deducere personala = 0
– impozit pe venit in procent de 16%, suma de 467 lei
– salariul net, suma de 2454 lei

Taxe salarii angajator
 – asigurări sociale (CAS) in procent de 15.8%, suma de 553 lei
– asigurări sociale de sănătate (CASS) in procent de 5.2%, suma de 182 lei
– fondul de șomaj (CFS) in procent de 0.5%, suma de 18 lei
– concedii si indemnizații (CCI) in procent de 0.85%, suma de 30 lei
– creanțe salariale (FGPCS) in procent de 0.25%, suma de 9 lei
– fondul de risc si accidente (AMBP) in procent de 0.15%, suma de 5 lei
– total taxe angajator in procent de 22,75% din salariul brut.
– cheltuieli totale angajator, suma de 4297 lei

  Calcul salariu cu taxe din 2018.
 – salariul brut, suma de 3500 lei
– asigurări sociale (CAS) in procent  de 25%, suma de 875 lei
– asigurări aociale de sănătate (CASS) in procent de 10%, suma de 350 lei
– deducere personala (DP), suma de 45 lei
– impozit pe venit (IV) in procent de10%, suma de 223 lei
– salariul net, suma de 2052 lei

  Angajatorul suportă contribuția asiguratorie pentru munca :
 – 3500 x 2,25% = 79 lei.
– total cheltuieli angajator = 3579 lei

Pentru a se păstra același salariu net in anul 2018, salariu brut trebuie să fie majorat cu circa 20%.
(Procentul este influențat de deducerea personală, de numărul de persoane în întreținere, etc)
– recalcularea salariului cu un brut majorat cu 20% = 3500 x 1,20 = 4200 lei

Rețineri salariat:
 – asigurări sociale 25% = 1050 lei
– asigurări sănătate 10% = 420 lei
– bază calcul impozit (4200 – 1050 – 420) = 2730. Impozit 10% = 273  lei
– salariul net = 4200 – 1050 – 420 – 273 = 2457 lei (mai mare cu 3 lei, fața de 2017 )
– angajatorul achita 2,25%, contribuție asiguratorie de muncă = 4200 x 2,25% =95 lei

Total cheltuieli salariale = 4295 lei. (Față de 2017, scad cheltuielile angajatorului cu suma de 2 lei )