OUG nr. 52 din 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

În vigoare de la 07 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0644 din 07.08.2017

Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru  autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule  reglementate atât de vechiul Cod fiscal, cât și de celelalte acte normative în domeniu şi care nu au beneficiat de restituire  până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate  pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent,   ANAF.
Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,  indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data  de 31 august 2018 (ulterior acestui termen nu se mai poate depune cererea și se pierde dreptul de restituire).
La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.

Restituirea sumelor se realizează în baza deciziilor emise de ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu  modificările şi completările ulterioare, astfel:
–   pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la  autovehicule,  în  perioada  1  ianuarie  2018- 31  decembrie  2018;
–   pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

În situaţia achitării sumelor de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.  Restituirea sumelor se realizează din bugetul de stat sau din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în funcţie de bugetul în care s-au făcut venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.
Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită a sumelor se suportă din bugetul de stat sau din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, după caz.
Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a  cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei  ordonanţe de urgenţă.
Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele  emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor se calculează şi se plătesc de către organele competente,  pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive.
În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013,  aprobată  cu  modificări  şi completări  prin  Legea  nr.  37/2014,  cu  modificările  şi completările ulterioare, şi pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.