Monitorul Oficial nr. 0556 din 05 iulie 2019

Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în domeniul producției de energie electrică, ce înregistrează datorii la bugetul de stat.

Prin excepție de la Codul de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015, pentru aceste categorii de agenți economici, stingerea obligațiilor bugetare se poate face prin cedarea unor active energetice către statul român, ce intră în proprietatea publică a statului român, cu administrare acestora de către Ministerul Energiei.

Noțiunea de active funcționale energetice, potrivit ordonanței, reprezintă totalitatea bunurilor mobile și imobile ce aparțin unui operator economic, ce deține capacități de producție a energiei electrice.

Pentru a se realiza stingerea obligațiilor bugetare, operatorul economic interesat va adresa organului fiscal o cerere aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, însoțită de avizul favorabil al Ministerului Energiei și de Transelectrica.

Bunurile ce fac obiectul stingerii de datorii vor fi evaluate de către un evaluator autorizat.

Ministerul Energiei și operatorii economici încheie un proces verbal de predare-primire, proces verbal ce constituie titlu de proprietate publică al statului.

În termen de 15 zile de la încheierea acestui proces verbal de predare-primire, operatorul economic depunerea cererea de stingere a obligațiilor bugetare, cerere însoțită de lista bunurilor ce fac obiectul transferului, respectiv raportul de evaluare pentru stabilirea prețului de transfer.

Organul fiscal central stinge obligațiile bugetare cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea publică a statului. Data stingerii obligațiilor bugetare este data procesului verbal de predare a activelor.

Notă: nu pot face obiectul transferului de active acele active care sunt deja grevate de garanții sau sarcini, în afară de cele instituite de Ministerul Finanțelor Publice sau de către organul fiscal central.

Lista bunurilor ce fac obiectul stingerii obligațiilor bugetare se aprobă prin ordin al Ministrului Energiei.

Transferul de active este reglementat de Codul de procedură fiscală ca o procedură de stingere a obligațiilor bugetare. Acesta se poate realiza însă doar cu acordul organului fiscal. Procedura nu mai impune un acord al organului fiscal, acesta doar efectuează stingerea obligațiilor bugetare în condițiile ordonanței.