Monitorul oficial nr. 543 din 02.07.2019

Actul normativ prevede modificări importante cu privire la contribuția la fondul de mediu, dar și modificări importante pentru gestionarea ambalajelor și deșeurilor din ambalaje. Modificările sunt atât din punct de vedere financiar fiscal, cât și tehnic.

Principalele aspecte cu privire la contribuții și taxe noi reglementate sunt următoarele:

  • contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

Anterior actualei reglementări, contribuția a fost de 3% și s-a aplicat numai pentru veniturile obținute din deșeuri feroase și neferoase. Reținem că, s-a redus procentul de la 3% la 2% și se aplică pentru toate categoriile de deșeuri.

  • contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din  deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se calculează pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban şi 105 kg/locuitor/an în mediul rural;

Aceste prevederi, prin actuala reglementare au fost modificate în sensul în care se precizează sumele datorate de unitățile administrativ-teritoriale ce nu au implementat serviciul de salubrizare al localității.

  • Ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

Anterior actualei reglementări, cuantumul era de 0,1 lei per bucată. Astfel, a operat o majorare a valorii ecotaxei și o reformulare a faptului că nu se datorează ecotaxă pentru pungile/sacoșile regenerabile.

  • contribuţie de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/valorificare/salubrizare şi raportează deşeuri pentru contribuabilii prevăzuţi la lit. v) şi y), pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, şi cantităţile de deşeuri constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu;

Această contribuție este o sancțiune aplicată entităților ce preiau transferul de responsabilitate pentru colectarea deșeurilor, când cantitățile reale colectate sunt mai mici decât cele declarate.

Operatorii economici ce preiau aceste responsabilități de reciclare declară semestrial până pe data de 25 a lunii următoare semestrului cantitățile de deșeuri gestionate.