Ordonanta de Urgenta nr.46 din 26.06.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.0475 din 27 iunie 2014

NOUTATI: art. 56 ind.1 Cod Fscal – Deducerea speciala pentru credite
Deducerea pentru credite este o suma ce diminueaza baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii, respectiv venitul din pensii, pentru care s-ar fi datorat impozit de 16%. Beneficiarii acestei deduceri sunt persoane fizice ce realizeaza venituri din salarii la functia de baza sau venituri din pensii, cand salariile sau pensiile nu depasesc suma de 2.200 lei si sunt titulari ai unor credite bancare restructurate.

Credit restructurat este creditul existent la data de 31 mai 2014, prin care au fost modificate conditiile initiale de rambursare a acestuia, respectandu-se cel putin urmatoarele conditii:

– este aferent unui imprumut la care intarzierile la plata fie nu exista, fie sunt de cel mult 90 de zile;
– creditul se poate prelungi cu o perioada de maxim 2 ani, ce conduce la diminuarea ratelor cu maxim 35%, iar reducerea ratei trebuie să fie cu maxim 900 lei fata de rata initiala;
– ulterior restructurarii, rata dobanzii sau marja de dobanda nu poate fi majorata, inclusiv in cadrul creditelor cu dobanda variata.

Suma ce poate fi dedusa la calculul impozitului pe salarii este chiar rata imprumutului.
Aceasta reprezinta rata dupa aprobarea restructurarii creditului, conform graficului de rambursare.

Suma maxima a deducerii este de 900 lei / luna. Daca imprumutul este acordat in valuta, aceasta deducere se transforma in lei la cursul BNR valabil in ziua platii ratei, respectiv cel afisat de BNR in ziua anterioara. Cine acorda facilitatea?

Facilitatea este acordata de platitorul de salarii, la calculul venitului din salarii, iar beneficiarul persoana fizica prezintA angajatorului cel putin urmatoarele documente:
– solicitarea de acordare a deducerii, insotita de documentele bancare necesare ( graficul platilor in urma restructurarii);
– lunar, dovada platii ratelor conform graficului.

S-a introdus o procedură similara si pentru persoanele ce realizeaza venituri din pensii.
Daca o persoana realizeaza atat venituri din salarii, cat si venituri din pensii, deducerea se acorda la o singura sursa de venit stabilita de contribuabil.

Se introduce o notiune noua si anume deducere speciala pentru credite restructurate
care se acorda persoanelor fizce daca restructurarea creditelor, care semnifica modificarea conditiilor de rambursare a acestora, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie acordata pentru credite care nu inregistreaza intarzieri la plata sau care au intarzieri la plata de cel mult 90 de zile;
b) sa conduca la diminuarea cu cel mult 35% a obligatiilor lunare de plata ale debitorului, aferente creditului supus restructurarii, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent daca imprumutul respectiv a fost acordat in lei sau in valuta, pentru o perioada de maximum 2 ani. Pentru creditele in valuta si cele exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data depunerii cererii prin care se solicita restructurarea;
c) sa asigure prelungirea duratei initiale a creditului cu perioada pentru care se diminueaza obligatiile de plata conform lit. b);
d) sumele reprezentand diminuarile ratelor lunare de plata prevazute la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amanarea la plata a acestora, sa fie distribuite pe o durata egala cu cea pentru care a fost acordata diminuarea obligatiilor de plata, incepand cu data de la care nu mai opereaza diminuarea respectiva;
e) imprumutatorul nu poate majora rata dobanzii sau, dupa caz, marja de dobanda, pentru creditele cu dobanda variabila, sau alte costuri aferente creditului si nici nu poate impune alte costuri, altfel decat era prevazut in contract la data restructurarii;
f) imprumutatorul pune la dispozitia debitorilor, inainte ca acestia sa intre in procedura de restructurare a creditelor, scadentarul aferent intregii durate de viata a mecanismului de restructurare.
Aceasta deducere se acorda pentru o singura restructurare aprobata unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu conditia ca suma totala amanata la plata să fie de maximum 900 lei.

Persoanele fizice rezidente in Romania care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere speciala pentru credite, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se afla functia de baza. Acelasi regim fiscal se aplica si in cazul mostenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum si garantilor care au preluat prin novatie credite restructurate, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii. Aceste persoane trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie titulara a unui contract de credit aflat in derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordarii creditului;
b) creditul primit de persoana fizica sa fi fost supus restructurarii pana la data de 1 ianuarie 2016;
c) persoana fizica sa realizeze venituri brute din salarii de pana la 2.200 lei, inclusiv, in fiecare luna a perioadei impozabile in care se acorda deducerea.
Deducerea se acorda lunar, dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, in perioada prevazuta la art. 56 ind. 1 alin. (1) lit. d), si reprezinta rata din aceasta perioada, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

Obligatia acordarii deducerii speciale pentru credite revine angajatorului, iar procedura de aplicare se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea acordarii facilitatii fiscale, contribuabilul va prezenta angajatorului urmatoarele documente justificative emise de imprumutator:
a) la solicitarea acordarii deducerii, documentul emis de imprumutator din care sa rezulte: titularul creditului, rata creditului de dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, prevazuta la art. 56 ind.1 alin. (1) lit. d), graficul platilor stabilit in urma restructurarii;
b) lunar, documentul emis de imprumutator, care atesta plata ratelor conform graficului stabilit in urma restructurării.

NOUTATI – modificarea art. 57 din Codul fiscal privind deducerile de care beneficiaza o persoană fizica la calculul impozitului pe venitul din salarii
Baza pentru care se aplica impozitul de 16% este calculata ca diferenta intre venitul brut realizat si contributii sociale obligatorii ale unei luni, diminuata cu urmatoarele sume:
– deducere personala aferenta persoanei fizice, in functie de salariul brut si de persoanele din intretinere;
– deducere speciala pentru credite;
– cotizatie sindicala platita;
– contributia la fondurile de pensii facultative, intr-o suma de 400 euro anual.

Pentru persoanele fizice care beneficiza de aceasta facilitate, valoarea reducerii impozitului pe venit este de 16% din deducerea personala.Reducerea de impozit se face pe seama impozitului platit de angajator sau, după caz, de Casa de pensii, in baza unor documente prezentate de contribuabil.

ATENTIE !!! Ordonanta are o perioada limitata de aplicare cuprinsa intre ianuarie 2016 – decembrie 2017.