OUG nr. 40 din 18 Iunie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale pulicata in Monitorul Oficial nr. 455 din 23.06.2014

Modificari aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
Esalonarea la plata a obligatiilor bugetare:

S-a extins sfera obligatiilor fiscale: prin obligatii fiscale administrate de ANAF se intelege inclusiv creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare ANAF, esalonarea la plata acordandu-se si acestui tip de obligatii., nu doar pentru impozitele si taxele datorate bugetului.

Pot forma obiect al garantiilor cerute contribuabililor pentru esalonarile la plata si bunurile mobile care, desi au durata normala de functionare expirata, au fost supuse reevaluarii potrivit regulilor contabile in vigoare.

Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului.

In cazul in care contribuabilul solicits inlocuirea sau redimensionarea garantiei, iar sumele ramase din esalonarea la plata sunt mai mici decat 5000 lei pentru persoanele fizice si 20.000 lei pentru persoanele juridice organul fiscal elibereaza garantiile

S-a eliminat conditia mentinerii esalonarii referitoare la achitarea, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii.

Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale:a) obligatiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata; b) diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative; c) creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare ANAF, in situatia in care transmiterea creantelor se efectueaza pe perioada derularii esalonarii la plata; d) obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor.

Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata ori intr-un an de esalonare sau, dupa caz, fractie de an de esalonare, calculat incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare cu exceptia  a) obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii;b) obligatiilor stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ;c) obligatiilor fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata.

Anularea impozitului din activitati agricole aferent anului 2013.

Contribuabilii care sunt obligati sa plateasca impozitul din activitați agricole ce au suferit in anul 2013 calamitati ale productiei agricole beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole.

Anularea se realizeaza daca productia a fost calamitata in proportie de peste 30%, conform proceselor verbale de constatare a pagubelor intocmite de comisiile locale pentru situatii de urgenta;impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;nu exista polite de asigurare pentru productia agricola.

Organul fiscal emite decizie de anulare a impozitului, iar in cazul in care impozitul a fost deja achitat, sumele platite se restituie conform reglementarilor actuale din Codul de procedura fiscala.

Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala

Conform art. 18 alin. 4 din Codul de procedura fiscala – CPF- contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

De indeplinirea acestei obligati sunt exonerati:
a) contribuabilii care au rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spatiului Economic European;
b) contribuabilii care au rezidenta intr-un stat care este parte a unui instrument juridic international semnat de Romania si care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale.”

Actul administrativ fiscal se poate emite in mai multe forme: in scris, pe suport hartie sau in forma electronica. Pana la aparitia ordonantei se putea emite doar pe hartie.

Ordonanta a introdus notiunea de semnatura electronica aplicabila actului fiscal. Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul ANAF in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a MFP, bazata pe un certificat calificat.

Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a autoritatii administratiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent, bazata pe un certificat calificat.

Actul administrativ fiscal emis in forma scrisa se remite personal, sub semnatura, contribuabilului sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Cel in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare, iar daca nici una dintre aceste doua modalitati nu este posibila, comunicarea se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a ANAF, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Ordonanta introduce un capitol nou dedicat transmiterii cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a MFP sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.
Registratura electronica reprezinta sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

Procedura de transmitere a documentelor urmeaza a se stabili prin ordin al ministrului.
Contribuabilii care depun cereri, inscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, se identifica in relatia cu organul fiscal astfel:

a) persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica numai cu certificate digitale calificate;
b) persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. a), se identifica prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credentiale de tip utilizator/parola insotite de liste de coduri de autentificare de unica folosinta, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.