OUG nr. 10 din 2018 privind modificarea şi completarea OUG nr. 190 din 2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

În vigoare de la 6 Martie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0203 din 06.03.2018

Operatorii economici care au ca obiect de activitate producția, achiziția intracomunitară sau importul de bijuterii și metale prețioase, au obligația ca începând cu 1 iulie 2018 să aplice marca de stat asupra produselor puse în piață.
Marcajele proprii aprobate de Autoritatea pentru Protecția Consumatorului mai pot fi folosite până la 30 iunie 2018.
Actul normativ nu se aplică:
a)obiectelor confecţionate din metale preţioase cu titlu mai mic decât titlul minim legal;
b)obiectelor confecţionate din metale comune acoperite cu metale preţioase;
c)obiectelor confecţionate din metale preţioase destinate utilizării în scop industrial, tehnic, ştiinţific educaţional, medical, de laborator şi în alte scopuri similare;
d)obiectelor confecţionate din metale preţioase temporar introduse pe teritoriul României pentru a fi prezentate în cadrul expoziţiilor fără vânzare;
e)obiectelor din metale preţioase aflate în patrimoniul cultural naţional;
f)operaţiunilor având ca obiectaur de investiţii;
g)operaţiunilor cu aur, inclusiv cu aur monetar, alte metale preţioase şi pietre preţioase, desfăşurate de către Banca Naţională a României;
h)monedelor vândute în scop numismatic de către Banca Naţională a României.
Operaţiunile cu aur monetar sunt efectuate în exclusivitate de Banca Naţională a României, conform statutului său de funcţionare.
Operatorii economici care comercializează obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia de a informa consumatorii corect, complet şi precis cu privire la natura şi caracteristicile obiectelor pe care le comercializează.
La comercializarea obiectelor din metale preţioase, precum şi a pietrelor preţioase, eticheta va cuprinde informaţii privind natura şi caracteristicile acestora: titlul metalului preţios şi/sau echivalenţa acestuia în karate, după caz, greutatea, tipul pietrelor preţioase, greutatea acestora şi orice alte informaţii pe care operatorul economic le consideră utile pentru consumatori.
Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase se pot efectua de către operatorii economici autorizaţi, numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritate a Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta. Scopul vizării anuale este verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare.
Nu se supun autorizării pentru efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase de  către  Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Consumatorilor, operatorii  economici  din  statele membre  ale  Uniunii  Europene,  din  Spaţiul  Economic  European  şi  Turcia,  care  sunt  înregistraţi  la autoritatea competentă.
Aceștia  sunt obligaţi  ca, înaintea  începerii  efectuării  de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, inclusiv în cazul contractelor la distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale, să notifice acest fapt Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Operatorii economici autorizaţi, precum şi cei prevăzuţi mai sus sunt obligaţi ca, în cazul în care intervin modificări cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul social şi la celelalte locuri de desfăşurare a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, să le notifice în scris Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în termen de 10 zile de la data producerii lor.
Introducerea şi scoaterea în şi din ţară, de către operatorii economici autorizaţi şi de către alte persoane fizice şi/sau juridice, altele decât cele autorizate conform prevederilor actului normativ, a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase se va face cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.
La declaraţia vamală se anexează în mod obligatoriu declaraţia pe propria răspundere care prevede că autorizaţia nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităţilor vamale, în cazul operaţiunilor efectuate de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
Marcarea are ca scop certificarea faptului că obiectele din metale preţioase au conţinutul de metal preţios corespunzător mărcii de titlu aplicate şi identificarea operatorilor economici care au aplicat mărcile de responsabilitate.

În România titlul minim legal, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), este:
– 333 pentru aur;
– 750 pentru argint;
– 950 pentru platină;
– 950 pentru paladiu.

Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se aplică obiectelor din metale preţioase, sunt următoarele:
a)pentru aur: 333; 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916; 986 şi 999;
b)pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi 999;
c)  pentru platină: 950;
d)pentru paladiu: 950.

Pe teritoriul României pot fi puse pe piaţă doar obiectele din metale preţioase care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat. Pentru obiectele din metale preţioase, provenite din confiscări sau care sunt trecute în orice alt mod legal în proprietatea privată a statului şi care nu sunt marcate corespunzător pentru a putea fi puse pe piaţă, se aplică marca de stat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Pot fi comercializate pe teritoriul României obiecte din metale preţioase dacă acestea au aplicată de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia o marcă echivalentă cu marca de stat, cu condiţia ca indicaţiile furnizate să conţină informaţii echivalente şi inteligibile pentru consumatorii din România.
Obiectele din metale preţioase pe care, din cauza construcţiei,  nu  pot  fi  aplicate  marca  de titlu,  marca  de  responsabilitate  şi  marca  de  stat  pot  fi comercializate dacă au aplicată marca de stat ori sunt însoţite de certificatul de testare, după caz.

Sunt exceptate de la marcare:
a)obiectele din argint în greutate de până la 2,00 grame;
b)obiectele din paladiu în greutate de până la 2,00 grame;
c)obiectele din aur în greutate de până la 1,00 gram;
d)obiectele din platină în greutate de până la 1,00 gram;
e)fragmentele de obiecte din metale preţioase;
f)monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase;
g)lingourile din metale preţioase;
h)metalele preţioase sub formă de materii prime;
i)obiectele confecţionate din metale preţioase destinate exportulu
Obiectele din metale preţioase care urmează a fi puse pe piaţa naţională vor fi prezentate la una dintre  structurile  teritoriale  ale  Autorităţii  Naţionale  pentru  Protecţia  Consumatorilor  pentru  a  fi marcate, în termen de 7 de zile de la data înregistrării acestora în gestiune, împreună cu documentele de provenienţă.Analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase se efectuează în termen de 15 zile de la data preluării acestora.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura autoritate competentă la nivel naţional care:
a)  efectuează analiza şi marcarea cu marca de stat a obiectelor din metale preţioase;
b)efectuează expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
c)efectuează încercări ale metalelor preţioase;
d)stabileşte şi înregistrează mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;
e)stabileşte  tarife  pentru  activităţile  de  încercare,  analiză,  marcare,  expertizare  şi  înregistrare  a mărcilor de responsabilitate, sumele încasate constituindu-se integral venituri la bugetul de stat.

Comercializarea  sau  expunerea  spre  comercializare  a  metalelor  preţioase,  fără  ca  acestea  să  fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei.
În cazul suspendării autorizaţiei, operatorul economic care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru care a fost autorizat, până când se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
Restituirea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase preluate abuziv de stat, aflate în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale Bucureşti a Băncii Naţionale a României, se efectuează de către aceasta numai la cererea  persoanelor  îndreptăţite,  în  baza  actelor  de  proprietate  sau  a  hotărârilor  judecătoreşti definitive, după caz.

Obiectele din metale preţioase care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, sunt marcate numai cu marca de garanţie proprie stabilită şi înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca de titlu, pot fi comercializate până la data de 30 iunie 2018.

Până la data de 30 iunie 2018 marca de stat se poate aplica şi pe obiectele din metale preţioase alături de marca de garanţie proprie şi/sau de marca de titlu.
Obiectele din metale preţioase care poartă deja o marcă aplicată de o autoritate publică română începând cu anul 1906 se consideră legal marcate şi pot fi comercializate.

SURSA: BENTA CONSULT