Ordonanţa nr. 12 din 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Ppublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

În vigoare de la 02 februarie 2015

Cererile de plata sunt cereri depuse de către beneficiarii proiectelor finanţate din instrumente structurale, atât în calitatea lor de beneficiari unici, cât şi în cea de lideri de parteneriate, prin care aceştia solicită autorităţilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale şi cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, precum şi pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt depuse de către beneficiari unici sau lideri de parteneriate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, după caz, acceptate la plată fie de către beneficiarii unici, fie de către oricare dintre membrii parteneriatelor, după caz.

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte se cuprind si sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari şi sumelor necesare acoperirii corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale.

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale în calitatea lor de beneficiari unici/lideri de parteneriate/parteneri, cu excepţia Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Autoritatea Navală Română, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” – S.A, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice si Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate/partenerii au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată.

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat, finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligaţia de a le transmite liderului parteneriatului în vederea depunerii, în maximum 5 zile lucrătoare, de către liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plăţii contribuţiei proprii.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat vor putea solicita prin cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora, depuse la organismul intermediar/Autoritatea de management sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar şi vor face dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, Autoritatea de management virează liderului de parteneriat contravaloarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, aferente atât partenerilor săi, cât şi liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele său la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. Liderul de parteneriat virează în conturile de disponibil ale partenerilor, deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi în contul său propriu de disponibil sumele primite de la Autoritatea de management, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării.

În ziua următoare efectuării virării, Autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului unic o notificare, iar liderului de parteneriat o situaţie centralizatoare al cărei format se stabileşte de către Autoritatea de management. Situaţia centralizatoare va fi însoţită de notificările întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar.

a) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.

b) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, o copie a notificării transmise liderului de parteneriat, destinată fiecărui partener/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, se depune, de către fiecare dintre parteneri, după primirea acestor notificări de la liderul de parteneriat/de către liderul de parteneriat în calitate de beneficiar la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.