In vigoare la 20 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 45 din 20 Ianuarie 2016

Esalonarile la plata a obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.

Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si ale sediilor sale secundare.

Cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale va cuprinde urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul,domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul detelefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata,exprimata in luni si motivarea acesteia;

c) suma totala pentru care se solicita esalonare la plata si/sau amanare la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

e) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata acordate pana la data depunerii cererii, in baza actelor normative in materie de inlesniri la plata;

f) mentiuni referitoare la bunurile in proprietate, in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garantiilor la nivelul prevazut de art. 193 din lege,

g) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

La cererea de acordare a esalonarilor la plata aobligatiilor fiscale se anexeaza urmatoarele documente:

a) declaratia pe propria raspundere a debitorului din care sa reiasa ca nu se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa,ca nu se afla in dizolvare si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit legislatiei privind insolventa, si/sau raspunderea solidara,;

b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

In cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se anexeaza si urmatoarele documente:

a) copia ultimei situatii financiare anuale;

b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale;

c) copia ultimei balante de verificare;

d) programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

e) situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii.

In cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se anexeaza si urmatoarele documente:

a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale;

b) programul de redresare financiara sau orice alt document similar, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.

Organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale:

a) esalonarea la plata, la cererea debitorului, a obligatiilor fiscale;

b) amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata;

c) amanarea la plata a unui procent de 50%din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata;

d) amanarea la plata a penalitatilor de nedeclararea ferente obligatiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, esalonate la plata, in vederea reducerii cu 75%,pana la data finalizarii esalonarii la plata.

Inlesnirile la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta procedura.

Prin obligatii fiscale se intelege:

a) obligatiile fiscale principale reprezentand impozite, taxe,contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat,precum si obligatiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal central;

c) creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii,constituie titluri executorii.