Ordinul nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia 

Publicat în Monitorul Oficial din 01 aprilie 2015

În vigoare de la 01 aprilie 2015

 

În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaraţiei pe factură” depun la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) copiile documentelor care au însoţit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate, pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care însoţesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operaţiunile de import corespunzătoare, cum ar fi: declaraţia vamală, dovada de origine (dacă este cazul), factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaraţia furnizorului, precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;

i) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. în procedură simplificată depun la direcţiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

În vederea autorizării pentru întocmirea declaraţiei de origine prevăzută de Acordul dintre UE şi Republica Coreea, exportatorii care solicită să facă dovada originii prin întocmirea “declaraţiei de origine” pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care conţin produse originare a căror valoare depăşeşte 6.000 euro depun la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

e) structura de preţ a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

g) orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Exportatorii care realizează frecvent exporturi din alte state membre pot folosi autorizaţiile pentru întocmirea declaraţiei pe factură sau pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. şi pentru aceste exporturi.

Exportatorul trebuie să menţioneze în cererea de autorizare statele membre din care şi firmele prin care se vor realiza exporturile.

În termen de 30 de zile de la primirea cererii, direcţia regională vamală emite autorizaţia sau comunică în scris exportatorului refuzul justificat. În cazul în care dosarul nu este complet şi direcţia regională vamală solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.