Procedura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit din 01.08.2014. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20/08/2014

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:

a)     rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,

b)     încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

c)     corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

d)     depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

e)     completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

f)       completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

Recalcularea plăţilor anticipate se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent: organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se face de către contribuabil pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”. Vor fi atasate documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate.

            Formularul 220 se depune astfel:

a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit;

b) în termen de 15 zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic, de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi.

În situaţia în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor sus menţionate, organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

Pe baza formularului 220 şi a documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte referatul privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit si “Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” (formularul 260), în care se evidenţiază suma stabilită iniţial (decizie anterioară) şi suma recalculată (decizie curentă).

            Aceeasi este procedura si in cazul recalcularii plăţilor anticipate, atunci cand baza impozabilă se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul privind cedarea folosinţei bunurilor încheiat între părţi/ baza impozabilă se stabileşte pe baza venitului net estimat prin declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

Decizia se comunica contribuabilului, iar in termen de 24 de ore de la comunicarea organul fiscal procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.