Ordinul ANAF nr. 4024 din 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950 din 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 05 ianuarie 2015

În vigoare de la 05 ianuarie 2015

Se aproba modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă:

1. “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04

2. “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.