Ordinul ANAF nr 4018 din 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52 din 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal

Publicat în Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014

În vigoare de la 29 decembrie 2014

Se modifică formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor», cod 14.13.04.13;”.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

– optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Se modifică instrucţiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

Termenul de depunere: anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul. Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.