Ordinul nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
În vigoare de la 01 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din 22 decembrie 2016

Sunt contribuabili mijlocii , potrivit Ordinului 3610/2006, cei care: – sunt eligibili si indeplinesc urmatoarele criterii: A) specifice ; B)de baza; C) de continuitate .
Prin contribuabil eligibil se intelege :
a) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili; 
b) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; 
   c) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat; 
    d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
A) Din categoria contribuabililor mijlocii, fac parte contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii specifice :
    – contribuabilii mijlocii ce au calitatea de reprezentanţi/reprezentanţi fiscali, potrivit legii
– sunt persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic, in aceasta categorie incadrandu-se reprezentantul fiscal şi membrii acestuia cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie (criteriul grupului fiscal unic).
-in situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost identificaţi contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceştia se preiau în administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.
– in situaţia în care din grupul fiscal unic fac parte 2 sau mai mulţi contribuabili mijlocii ale căror sedii sociale sunt în raza teritorială a unor direcţii generale regionale ale finanţelor publice diferite, competenţa de administrare revine administraţiei pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al reprezentatului grupului fiscal unic, indiferent dacă acesta îndeplineşte sau nu criteriile de selecţie amintite mai sus.

 B) Criteriul de bază – reprezenta criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii  : – cifra de afaceri – 50%
– volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30%;
– volumul cheltuielilor cu personalul – 20%.
-indicatorii ce fac referire la cifra de afaceri si volumul cheltuelilorilor cu personalul se analizeaza in functie cu situatiile situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectueaza selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi anterior se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:
– deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri; 
– deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri; 
– declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul;
-indicatorul referitor la volumul obligaţiilor fiscale declarate este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.

  C) Criteriul de continuitate
– contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul DGRFPB, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade;
– prin exceptie de la criteriile edificate, contribuabilii mijlocii aflaţi în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii;

Alte categorii de contribuabili mijlocii a caror administrare este in competenta DGRFPB prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii :
– contribuabilii mijlocii aflaţi în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii; 
– contribuabilii care nu sunt în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa daca indeplinesc criteriul grupului fiscal unic;
– contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării;
– contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin; 
– contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi preluat spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pe bază de protocol de predare- primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării;
– criteriile prevazute anterior se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui ANAF;
– stabilirea numărului de contribuabili precum şi lista contribuabililor mijlocii selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.