Ordinul nr. 3609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
În vigoare de la 01 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din 22 decembrie 2016

Sunt mari contribuabili cei care: – sunt eligibili si indeplinesc urmatoarele criterii: a) criterii specifice; b) criteriul de bază; c) criteriul de continuitate

Prin contribuabil eligibil se intelege:
1) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată.
2) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
3) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat; 
4) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica ;
5) Banca Naţională a României; societăţile bancare; societăţile de asigurări; societăţile de investiţii financiare; Societatea Română de Televiziune; Societatea Română de Radiodifuziune. 
 
A) Din categoria marilor contribuabili, fac parte contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii specifice de selectie:  
a) criteriul specific de activitate desfăşurată; 
b) criteriul investiţional;
c) criteriul de reprezentare fiscală; 
d) criteriul grupului fiscal unic; 
e) criteriul participării directe.

Aa) Fac parte din criteriul specific de activitate:
a) criteriu specific de activitate desfasurata
b) criteriul investiţional;
c) criteriul de reprezentare fiscală;
d) criteriul grupului fiscal unic; criteriul participării directe.

Ab) in criteriul investitional, se incadreaza:
– mari contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data înfiinţării.
– După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriile specifice si cel de baza. Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului.
– prin depunerea declaraţiei se consideră că respectivul contribuabilul solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili.
– in termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, contribuabilii se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire .

Ac) in criteriul de reprezentare fiscală, se incadreaza: – contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali.
Ad) in criteriul grupului fiscal unic, se incadreaza:
– persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic, in aceasta categorie incadrandu-se reprezentantul fiscal şi membrii acestuia cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie amintite anterior.

Ae) in criteriul participării directe, se incadreaza:
– persoanele juridice care deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum şi persoanele juridice la care marii contribuabili deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare.

B) In criteriul de baza este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:
a) cifra de afaceri – 50%.   
b) volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30%;  
c) volumul cheltuielilor cu personalul — 20%. 
Indicatorii ce fac referire la cifra de afaceri si volumul cheltuelilorilor cu personalul se analizeaza in functie cu situatiile situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectueaza selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi anterior se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:
Deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
Declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.
Volumul obligatiilor fiscaleeste stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.

C) In criteriul de continuitate are in vedere contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriul de baza.Acestia nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

Alte categorii de contribuabili mari a caror administrare este in competenta DGAMC :
– contribuabilii mari aflaţi în administrarea DGAMC până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria marilor contribuabili.;
– contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin;
– dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.
Stabilirea numarului de contribuabili si lista marilor contribuabili selectaţi/actualizaţi se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.
Lista marilor contribuabili, se actualizeaza anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi se publică pe pagina de internet a A.N.A.F.