Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri,  publicat in Monitorul Oficial nr. 761 din 21/10/2014

Se aprobă modelul, conţinutul şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

  1. cerere de eliberare a adeverinţei
  2. adeverinţa care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat.

Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat

– se face pe baza unei cereri care se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal care verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate;

– dacă se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale de mai sus, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată;

– în aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată;

– în ziua imediat următoare plăţii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală, efectuează stingerea obligaţiilor fiscale şi eliberează adeverinţa.

Nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:

a) obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;

b) obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

Adeverinţa se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.