Ordinul nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Publicat in Monitorul Oficial nr. 693 din 23 septembrie 2014

Se abroga prevederea conform careia angajarea răspunderii solidare a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 27 din Codul de procedură fiscală se va demara doar după primirea avizului judecătorului sindic.

Împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a debitorului principal şi va fi înaintată, de îndată, spre soluţionare comisiei de analiză a soluţionării contestaţiilor împotriva deciziilor de angajare a răspunderii solidare, însoţită de un referat care cuprinde propunerea de soluţionare a acesteia.

Conducătorul comisiei va desemna un secretariat tehnic al comisiei care are atribuţii în ceea ce priveşte primirea documentelor de la organul fiscal care administrează debitorul principal, organizarea şedinţei comisiei, întocmirea tuturor actelor procedurale emise de către comisie, respectiv procesul-verbal de desfăşurare a şedinţei comisiei şi decizia de aprobare/respingere a contestaţiei, precum şi orice alte sarcini stabilite de către preşedintele comisiei.

Decizia de aprobare/respingere a contestaţiei va fi semnată de către directorul general şi va fi comunicată atât contestatarului, cât şi organului fiscal care administrează debitorul principal.

Asupra modului de soluţionare a contestaţiei, organul fiscal care administrează debitorul principal va înştiinţa organul fiscal căruia i-a comunicat decizia de angajare a răspunderii solidare.

Stingerea creanţelor fiscale se realizeaza astfel:

Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligaţiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea cărora s-a atras răspunderea solidară.

În situaţia în care s-a dispus atragerea răspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolvenţă, iar organul fiscal a încasat sumele pentru care s-a atras răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creanţele fiscale ale debitorului insolvent.

În situaţia în care s-a atras răspunderea solidară înaintea radierii debitorului principal, codebitorii rămân obligaţi la plata creanţelor fiscale înscrise în Decizia de angajare a răspunderii solidare şi, în cazul nestingerii acestor obligaţii în termenul legal, asupra acestora se vor lua şi/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă, contribuţie datorată de către debitorul principal.