Ordinul nr. 2446/2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale. Publicat in Monitorul Oficial nr. 616 din 21/09/2014

            Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

 1. Chitanţă cod 14.13.11.99 – formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;
 2. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
 3. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei;
 4. Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;
 5. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;
 6. Proces-verbal privind calculul dobânzilor datorate contribuabilului;
 7. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
 8. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;
 9. Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
 10. Proces-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile;
 11. Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii;
 12. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
 13. Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii;
 14. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
 15. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
 16. Titlu executoriu;
 17. Proces-verbal privind calculul de dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau de alte sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;
 18. Somaţie;
 19. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
 20. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
 21. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
 22. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;
 23. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
 24. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
 25. Proces-verbal de predare-primire;
 26. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;
 27. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
 28. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;
 29. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
 30. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;
 31. Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar;
 32. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile;
 33. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
 34. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
 35. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită;
 36. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită ca urmare a încetării executării silite;
 37. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
 38. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor ce se cuvin debitorului;
 39. Adresă de sistare temporară sau parţială a executării silite prin poprire;

   40. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;

   41. Borderou de adăugare/s\cădere a obligaţiilor fiscale;

   42. Certificat de atestare fiscală.

Formularele se emit prin intermediul aplicaţiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi ale unităţilor subordonate acestora, ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.