În vigoare de la 25 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 643 din 25 august 2015

Procedurile simplificate de vămuire se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepţia:

a)mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiţii stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eşantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operaţiune;

b) mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferinţe tarifare, condiţionate de controlul destinaţiei finale sau acordarea unor restituiri la export;

c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.

În cazul în care o operaţiune vamală care se derulează în baza unei autorizaţii de utilizare a unei proceduri simplificate de vămuire intră sub incidenţa unor măsuri restrictive sau sancţionatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei operaţiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerinţelor prevăzute de respectivele măsuri.

În situaţia în care pentru o declaraţie vamală de export, în urma analizei de risc, a fost luată decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, operaţiunea de export se întrerupe, iar lucrătorul vamal desemnat se prezintă la locaţia autorizată în dimineaţa zilei următoare pentru efectuarea controlului vamal.

Operaţiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în conformitate cu normele metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior, iarmonitorizareaîndepliniriicondiţiilor de autorizare a utilizării procedurilor simplificate de vămuire se derulează în conformitate cu procedura privind monitorizare a activităţii operatorilor economici titulari ai certificatului de operator economic autorizat.