Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158 din 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

În vigoare de la 12 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficialnr. 31 din 12.01.2018

Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:
– persoanele fizice, in perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, al unui raport de serviciu, act de detaşare sau al unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
– persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii de la angajatorii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană;
– persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii de la angajatorii din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi al acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
– persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
– persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute mai sus şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din OUGnr. 158 din 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Evidenţa persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi a certificatelor de concediu medical se realizează pe baza Declaraţiei 112 depusă de obicei de angajator, privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.
Ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza lunară de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora.
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie. În cazul în care, după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau  a  sumelor  cuprinse  în  declaraţia  iniţială,  casele  de  asigurări  de  sănătate  vor  transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158 din 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399 din 2006, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– îndeplinesc stagiul minim de asigurare;
– prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.
Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.

Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
– în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
– pentru perioada de internare în spital;
– pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
– situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
– în caz de carantină;
– pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

Baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, potrivit art. 10 alin. (1) – (3) din OUG nr. 158 din 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399 din 2006.

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158 din 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399 din 2006, este suportă de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătatesi se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din OUG nr. 158 din 2005, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat.
Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza OUG nr.158 din 2005, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator, iar restul sunt suportate din bugetul asigurărilor de sănătate.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate, acordate de obicei în mod egal înainte și după nașterea copilului. Cu acordul medicului se pot modifica aceste perioade, însă concediul de lăuzie nu poate fi mai mic de 42 de zile calendaristice. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Pentru persoanele fizice asigurate în baza contractului de muncă, plata contribuției se realizează de către angajator, pe cheltuiala acestuia și contribuția este cuprinsă, de la 1 ianuarie 2018, în contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) – procent 2,25% conform OUG nr. 79 din 2017 privind modificarea Codului fiscal.

Persoanele fizice care se asigură opțional în baza contractului de asigurare achită o contribuție în procent de 0,85% din valoarea venitului asigurat.

SURSA: BENTA CONSULT