Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 164/2017 pentru aprobarea procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

În vigoare de la 08 februarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 108 din 08 februarie 2017

Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitor se aplică în următoarele situaţii: 
    a)plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat; 
    b)în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv; 
    c)plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.
 
Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată
Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor din documentele de plată, denumită în continuare cerere. Cererea se depune la organul fiscal competent de către debitor.
Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
    a)datele de identificare ale debitorului; 
 b)indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată; 
c)modul în care va fi reconsiderată această plată; 
  d)numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată; 
 e)numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială; 
f)suma totală achitată prin documentul de plată iniţial; 
 g)data plăţii. 

  La cerere se anexează următoarele: 
   a)copia ordinului de plată; 
  b)copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată; 
    c)copii de pe titlurile de creanţă; 
   d)orice alte documente care atestă eroarea produsă.
Analizarea cererii  
Organul fiscal competent verifică în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate de contribuabili, precum şi cele privind: 
    a)condiţia de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului; 
     b)condiţia privind administrarea obligaţiilor fiscale de acelaşi organ fiscal; 
    c)plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situaţiile în care, în evidenţa fiscală, debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate. 
   Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat care va cuprinde şi propunerea de admitere a cererii debitorului şi de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a cererii. Referatul se aprobă de către conducătorul organului fiscal competent.

Soluţionarea cererii  
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent, după efectuarea audierii contribuabilului emite şi comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent emite nota privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale. 
In cazul erorilor constând în virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie decât cea la care trebuie achitată suma, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată.
În această situaţie, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată va completa, pe baza Notei privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligaţii fiscale întocmite de organul fiscal competent, la rubrica “Data plăţii” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează transferul sumei la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în scopul îndreptării erorii, data plăţii înscrisă în nota prevăzută la alin.
Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului. 
După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, în cel mai scurt termen, nota privind corecţia erorilor din documentele de plată.
Efectele îndreptării erorilor din documentele de plată
 
Modificarea sau desfiinţarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentele de plată.
În scopul anulării distribuirii sumelor achitate în contul unic, aferente unui ordin de plată, organele fiscale transmit unităţilor Trezoreriei Statului nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic.
Nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar rămâne la organul fiscal competent. 
Unităţile Trezoreriei Statului reconstituie integral suma înscrisă în ordinul de plată iniţial, în contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operaţiunii de distribuire a acestuia. 
In cazul în care suma înscrisă în documentul de plată care face obiectul îndreptării erorilor a fost transferată din contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” în contul 22.A.47.02.00 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”, unităţile Trezoreriei Statului, în baza notei privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic, procedează la reconstituirea integrală a sumei în contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, prin stornarea operaţiunii de transfer. 
Organul fiscal competent arhivează la dosarul fiscal următoarele documente: 
a)cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată; 
b)documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni; 
c)copiile fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie; 
 d)referatul aprobat de conducătorul organului fiscal; 
e) nota privind corecţia erorilor din documentele de plată, întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale sau, după caz, decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată; 
 f) nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic.