Ordinul ANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “ Decont de taxa pe valoarea adaugata”

În vigoare de la 01 februarie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 01 februarie 2017

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod MFP: 14.13.01.02
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifareac ăsuţeic orespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017. 
Instructiunilede completare a formularului (300) “Decont de taxăpevaloareaadăugată” se completează de persoaneleimpozabileînregistrateînscopuri de TVA. 
Persoanelei mpozabile care conduc evidenţa contabilă pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declarăi nclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni. 
 Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: 
 a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioadaf iscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal; 
b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322din Codul fiscal; 
c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) dinCodul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice; 
d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;
e) până la data de 25 a celei de-a treialuni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde şi operaţiunile realizate în prima lună a acestuia.
În situaţia în care exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile lit. a) din prezentul paragraf. 
Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” pentru care termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie se depune la organul fiscal competent până la data de 21 decembrie.