Ordinul ANAF nr.3697/2017 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” 

În vigoare de la 26 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2017

Se aprobă Procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” 
Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile realizate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 
Persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
   a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară; 
 b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; 
c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni; 
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână; 
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate. 
Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile anterior mentionate depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, “Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoţită de documente justificative care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţii, cum sunt: 
a) Document portabil A1; 
b) TR/R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă; 
c) PM/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă; 
d) MD/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc. 
Dacă din documentele justificative prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidenţa fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 
Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere sau odată cu depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 
Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere sau depunerii declaraţiei de venit estimat/norma de venit la organul fiscal, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, începând cu luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare. 
Actul administrativ fiscal emis ca urmare a desfiinţării totale sau parţiale a deciziei de impunere se comunică contribuabilului. 
Persoanele care obţin venituri pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă, în vederea exceptării în cursul anului fiscal de la plata contribuţiei, au obligaţia prezentării plătitorului de venit a unei declaraţii pe propria răspundere care să conţină datele de identificare a persoanei în cauză, însoţită de documentele justificative.