Ordinul ANAF nr. 3695 din 27 Decembrie 2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
Monitorul Oficial nr. 1068 din 30.12.2016

Actul normativ actualizează formularele de declarații pe care le vor completa contribuabilii persoane fizice, sau plătitorii de venituri către persoanele fizice, pentru veniturile realizate începând cu data de 01.01.2016, data intrării în vigoare a noului Cod fiscal.
Ce-a mai semnificativă modificare este adusă modului de utilizare pentru declarația 205 – Declarație informativă cu impozitul reținut la sursă. În aceasta nu se mai declară veniturile din salarii și impozitul pe venitul din salarii. Foarte important: Declarația 205 se depune pentru celelalte venituri ale persoanei fizice impozitate la sursă (dividende, dobânzi, venituri din premii, venituri din alte surse, etc).
O altă modificare se referă la declarația cu veniturile realizate de nerezidenți în sfera impozitării în România. Pentru prima dată în ultimii ani această declarație este numerotată și de acum o vom cunoaște ca declarația 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

Să analizăm ce formulare au fost modificate, datele limită până la care trebuie efectuată depunerea la autoritatea fiscală și principalele obligații în legătură cu aceste proceduri. Sunt modificate următoarele formulare și declarații:
 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”
 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”
 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică …”
 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă…”
 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”
 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii ”
 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice“
 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”

Formularul 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România” aferent anului 2016 se depune până în data de 25 mai 2017 inclusiv. Se declară următoarele categorii de venituri:
 activităţi independente;
 cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
 activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 piscicultură şi/sau silvicultură;
 transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare;
 jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
 alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
Notă: depun declarația și persoanele cu handicap scutite de impozit dacă realizează aceste Formularul 204 – „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică …” Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Termen de depunere și responsabilitate: se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.
Notă: ulterior, fiecare participant la asociere declară veniturile primite conform procedurii aplicabile pentru fiecare tipuri de venituri!

Formularul 205 -„Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă…” Pentru anul 2016 termenul de depunere este data de 28 februarie 2017 inclusiv. Declarația se depune de plătitorii de venituri ce achita către persoane fizice urmatoarele tipuri de venituri:
 venituri din dividende;
 venituri din dobânzi;
 venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 venituri din premii;
 venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
 venituri din alte surse.
De reținut: În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pentru fiecare beneficiar.

Formularul 207 – „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” Declarația aferentă anului 2016 se va depune până în data de 28 februarie 2017. Principalele venituri realizate de nerezidenți în sfera declarației sunt:
 Venituri din dividende si venituri din dobânzi;
 Venituri din redevenţe și venituri din comisioane;
 Venituri din activităţi sportive şi de divertisment;
 Venituri din consultanță și management;
 Venituri din servicii prestate pe teritoriul României.
Foarte important: Declarația 207 este încadrată de legiuitor în categoria celor ,,informative”. În cazul nedepunerii la termen a declarației, amenzile sunt dintre cele mai aspre, amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii ”. Și în anul 2017 salariații, pensionarii pot redirecționa 2% din impozitul anual către o entitate cu rol social. Cererea se poate depune la autoritatea fiscală până în data de 25 mai 2017 inclusiv. Notă: are această posibilitate și PFA prin formularul 200.

Formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice“ și Formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice” sunt emise de autoritatea fiscală și reprezintă acte administrative cu caracter executoriu. Cel mai târziu, până în data de 15 Septembrie 2017 vor fi emise deciziile de impunere pentru anul 2016, conform ordinului analizat. Contribuabilii au tremen de 60 de zile, de la comunicare, să achite impozitele datorate.