Ordinul ANAF nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 13/10/2016

Se aprobă:
– Procedura privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente,
– Formularul “Notificare”
Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârşitul unui an fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.
    La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.
    Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare, indiferent de numărul acestora.
Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârşitul unui an fiscal, determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente, şi au următoarele obligaţii:
1. conducerea evidenţei contabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
2. completarea Registrului de evidenţă fiscală;
3. completarea şi depunerea formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie a anului următor.
Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit se depune în anul următor celui în care a fost împlinită condiţia referitoare la numarul de 5 contracte pentru aplicarea regimului fiscal prevăzut pentru categoria veniturilor din activităţi independente.
4. completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.
5. Stabilirea plăţilor anticipate şi a impozitului anual datorat se efectuează de organul fiscal central competent care va emite un singur formular 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”, la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere.
    În cazul în care persoanele fizice care obtin venituri din 5 contracte de inchiriere nu au depus formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, organul fiscal va proceda la notificarea acestora. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent, potrivit dispoziţiilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, indiferent de numărul acestora.
    În cazul contractelor încheiate între părţi în care venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
  În cazul în care, la sfârşitul unui an fiscal, nu mai este îndeplinită condiţia referitoare la numarul de 5 contracte de inchiriere, începând cu anul următor persoanele fizice determină şi declară venitul net estimat/realizat potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor.