Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 533
In vigoare de la data de din 15 iulie 2016

S-a modificat modelul şi conţinutul formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
Formularul 088 se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile, societati care sunt inregistrate in scopuri TVA, la solicitarea organelor fiscale competente, in situatia in care prezinta risc fiscal, in urma selectiei efectuate in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice dezvoltate la nivel central, in baza criterilor stabilite de organul fiscal central desemnat in acest scop.
In cazul in care persoana impozabila:
a) este nou-infiintata, se va inscrie numarul de inregistrare la Registrul Comertului a cererii de inmatriculare;
b) nu are incheiate contracte individuale de munca pentru realizarea obiectului de activitate, se va preciza motivul pentru care activitatea desfasurata nu presupune incheierea unor astfel de contracte de munca;
c) se afla in procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, atunci datele cu privire la asociati si/sau admnistratori se vor completa pentru asociatii si/sau administratorii care indeplineau aceasta calitate la momentul declansarii procedurii insolventei.
In cazul veniturilor din salarii si asimiliate salariilor, precum si al veniturilor din pensii obtinute din Romania/din afara Romaniei, se vor avea in vedere veniturile brute realizate in ultimele 12 luni anterioare celei in care se depune prezenta declaratie. Pentru veniturile de alta natura decat cele din salarii si asimiliate salariilor, respectiv din pensii, obtinute din Romania/din afara Romaniei, se vor avea in vedere veniturile brute realizate in anul fiscal precedent celui in care se depune prezenta declaratie, precum si veniturile brute realizate in anul fiscal curent, dupa caz.
In cazul obtinerii de venituri in valuta din Romania/din afara Romaniei, se va calcula echivalentul in lei al valorii brute a veniturilor realizate avanbd in vedere cursul de schimb comunicat de BNR la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se depune declaratia.