Ordinul nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 534
In vigoare din data de din 15 iulie 2016

S-a aprobat perioada fiscala semestriala/anuala pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul din normele prevazute de Codul fiscal, respectiv: 
– semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; 
– anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic. 
Organul fiscal competent pentru aplicarea prezentei proceduri este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată. 
În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea. 
Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentele anexate, iar in cazul in care, pentru fundamentarea deciziei sunt necesare informaţii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora. 
În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul de analiză, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii. În baza referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmeşte, în două exemplare, decizia privind perioada fiscală pentru TVA.
După aprobare, compartimentul de specialitate comunică persoanei impozabile un exemplar din decizie, prin care se aprobă sau se respinge solicitarea, după caz, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. 
În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa TVA, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile, iar în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, dosarul solicitării se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 
Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor existente la data aprobarii perioadei.