Ordinul ANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale 

În vigoare de la 12 aprilie 2016
Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 274 din 12 aprilie 2016

1. Titlu executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere;
4. Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare;
5. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale;
6. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
7. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti pentru sedii secundare;
8. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
9. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;
11. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;
12. Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
13. Înştiinţare de compensare;
14. Înştiinţare de restituire;
15. Document de restituire;
16. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
17. Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;
18. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
19. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit.a) şi lit.f)/g) din Codul de procedură fiscală;
20. Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;
21. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. 10/art. 317 alin.4. Cod Fiscal;
22. Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. 11/art. 317 alin.9. sau 11 din Codul Fiscal;
23. Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;
24. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale;
25. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor fiscale;
26. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale;
27. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
28. Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
29. Notificare privind obligaţiile fiscale restante.