Ordinul ANAF nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

Actul a intrat in vigoare la 29 august 2016

Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 659 din 29 august 2016.

Ordinul 1069/1578/114/2016 a fost adoptat in scopul realizarii unei corecte inregistrari, in evidentele organelor fiscale, a mijloacelor de transport supuse inmatricularii in Romania, precum si a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.
Prin acest ordin au fost aprobate urmatoarele formulare tipizate :
a) Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)” model 2016 ITL -053;
b) Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL -054;
De asemenea, a fost aprobat “Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii” dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.
Părţile se obligă să realizeze un schimb de informaţii bidirecţional, între DRPCÎV şi serviciile publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, pe de o parte, şi UAT/SAT, pe de altă parte. 
Părţile vor realiza schimbul de informaţii prin utilizarea tuturor canalelor de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace electronice interoperabile, cu asigurarea securităţii accesului şi a informaţiilor, precum şi cu asigurarea integrităţii informaţiilor. 
În cazul transferului dreptului de proprietate a mijloacelor de transport prin utilizarea contractului de înstrăinare-dobândire, Model 2016 ITL – 054, nu este necesar certificatul de atestare fiscală.
Mijlocul de transport pentru care contribuabilul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, se radiază din registru; în cazul dezmembrării sau al casării, după caz, în regie proprie, documentul îl constituie declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului la care, în cazul casării, se anexează procesul-verbal de casare.