Ordin ANAF nr. 565 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului.

Ordin ANAF nr. 566 privind aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului și a procedurii de emitere a acestor formulare.

În vigoare de la 28 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0187 din 28.02.2018

Începând cu 1 martie 2018, se aplică în mod obligatoriu sistemul de plată defalcată a TVA- ului, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care înregistrează datorii restante la TVA la data de 31 decembrie 2017, neachitate până la data de 31 ianuarie 2018.
Se consideră datorie restantă o sumă mai mare de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și 5.000 lei pentru contribuabilii mici și persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA.
Cu aceeași dată, se aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului, pentru persoanele care la data de 31 decembrie 2017 sunt în sfera procedurilor de insolvență.
Vor intra în sistemul de plată defalcată a TVA- ului operatorii economici care ulterior datei de 01 ianuarie 2018, înregistrează datorii la plata TVA- ului într-o sumă mai mare decât plafoanele amintite, dacă nu achită debitul în termen de 60 de zile lucrătoare.
Vor intra în sfera de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA- ului, acele persoane care vor intra în procedura insolvenței ulterior datei de 01 ianuarie 2018.
Pot opta să aplice sistemul de plată defalcată a TVA- ului și ceilalți operatori economici înregistrați în scopuri de TVA, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în OG nr. 23 din 2017 (o reducere cu 5% a impozitului pe profit sau o reducere cu 5% a impozitului pe venitul microîntreprinderii).
Ordinul ANAF nr. 565 din 2018 reglementează formatul și funcționarea Registrului persoanelor care aplică sistemul de plată defalcată  a TVA- ului. O persoană aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului, începând cu ziua următoare celei în care a fost înscrisă în Registru.
Înscrierea în Registru pentru persoanele care îndeplineau condiția de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA- ului la data de 31 decembrie 2017, este efectuată în mod automat de către autoritatea fiscală.

Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii:
a) codul de înregistrare în scopuri de TVA;
b) denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/ instituţiei publice;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului;
e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);
f) modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA- ului: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte;
g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA- ului (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;
h) informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

Ieșirea din sistemul de plată defalcată a TVA- ului se poate realiza în următoarele situații:
a) persoanele care au înregistrat datorii restante sau au fost sub incidența procedurii de insolvență, pot solicita radierea din Registru după o perioadă de minim 6 luni de la ieșirea din situațiile care au generat înscrierea în Registru; radierea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;
b) persoanele care au optat pentru aplicarea voluntară a sistemului de plată defalcată a TVA- ului, pot ieși din acest sistem la sfârșitul exercițiului fiscal, dar nu în același an în care au optat;
c) persoanele la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, ies din oficiu din Registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

În momentul în care se face o interogare a registrului, informațiile vor fi atât cele existente la momentul interogării, cât și cele din istoricul respectivei entități.

Ordinul ANAF nr. 566 din 2018 aprobă formularele utilizate pentru Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului. Formularele aprobate sunt următoarele:
a) decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului;
b) decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA- ului.

Aceste documente se emit de către organul fiscal și se utilizează:
a) pentru îndreptarea erorilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului;
b) pentru respingerea cererilor privind îndreptarea erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA- ului.

SURSA: BENTA CONSULT