Ordin ANAF nr. 51 din 11 Ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată

 

Monitorul Oficial nr. 0038 din 15 ianuarie 2019

Până pe data de 31 ianuarie inclusiv, plătitorii de venituri au obligația să depună următoarele declarații:

Formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“;

Formularul 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“.

Declarația 205 se depune pentru următoarele categorii de venituri realizate de persoane fizice:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

d) venituri din pensii;

e) venituri din premii;

f) venituri din jocuri de noroc;

g) venituri din alte surse.

De reținut: nici pentru anul 2018, declarația 205 nu se depune pentru venituri din salarii și asimilate.

Se depune un singur formular al declarației, chiar dacă persoana fizică a realizat mai multe categorii de venituri.

Declarația 205 se depune doar în format electronic, prin transmitere la distanță, utilizând semnătura electronică.

Dacă se constată erori, se poate depune o declarația rectificativă, în condițiile Codului de procedură fiscală.

   Declarația 207 se depune de către contribuabilii români ce au acordat venituri unor persoane străine – fizice sau juridice, aflate în sfera impozitării în România.

Categoriile de venituri supuse declarării sunt:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din redevenţe;

d) venituri din comisioane;

e) venituri din activităţi sportive şi de divertisment;

f) venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

g) venituri din servicii prestate de persoane nerezidente pe teritoriul României;

h) venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;

i) venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente;

j) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.

 

Notă: se vor declara veniturile plătite nerezidenților, chiar și în cazul în care se beneficiază de vreo scutire de impozit, fie prin aplicarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri, fie printr-o scutire prevăzută de Codul fiscal.

Declarația 207 se depune doar în format electronic.

Potrivit art. 263 și art. 342 din Codul de procedură fiscală, stingerea obligațiilor fiscale se poate face prin darea în plată prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile reprezentând construcții cu teren aferent sau numai teren, bunuri aflate în proprietatea contribuabilului.

 

Darea în plată este posibilă doar la cererea debitorului.

Ordinul ANAF nr. 51/2019 stabilește valoarea la care se sting creanțele și data de stingere a creanțelor fiscale.

Această valoare este:

a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu reglementările aplicabile;

b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile;

c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit procedurilor insolvenţei, pentru fiecare bun imobil în parte.

Data stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.

 

Notă: prin OMFP nr. 1054/2016, a fost aprobat regulamentul și modul de numire a comisiilor de soluționare a cererilor contribuabililor privind stingerea de datorii bugetare cu dare în plată.