In vigoare la 06 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 11 din 06 Ianuarie 2016

Prin acest Ordin a fost actualizat formularul 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Formularul se depune, însoțit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organele fiscale competente de către societățile care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, adica înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire in cuantum de 65.000 euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici si dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. Formularul se depune în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

In cazul societăților înființate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal, adica atunci cand în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon sau dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, completeaza formularul și il depune odată cu declarația de mențiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz.

De către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA, formularul se completează și se depune, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în situații cum ar fi schimbarea sediului social sau schimbarea administratorilor și/sau a asociaților. Formularul se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală și care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înțelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului – pentru solicitarea înregistrării;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe – în cazul celorlalte persoane impozabile.

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluționează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.