Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 7 decembrie 2015

Actul a intrat in vigoare la 7 decembrie 2015

Urmatoarele formulare se modifică astfel:

I Anexa nr. 2 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

II Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”:

a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, la punctul 1, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, cu următorul cuprins:

“Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În această situaţie, se bifează rubrica «Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal» şi se completează statul de rezidenţă, în rubrica prevăzută în acest scop.

Declaraţia se depune pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul/certificatele de rezidenţă fiscală în care se menţionează faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România.

În vederea identificării plăţilor anticipate pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2015 se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reţinerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată valutare externe etc.).”

b) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, la punctul 1 “Perioada de raportare”, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“La rubrica «Anul», persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut.”

c) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, la punctul 3 secţiunea B «Date privind impozitul pe profit», textul de la rândul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Rândul 50 – se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit legii, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.”

Declaratia mentionata la pct. II aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 iunie 2015.