Ordin ANAF nr. 167 din 30 Ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 Monitorul Oficial nr. 0080 din 31 ianuarie 2019

   Actul normativ analizat se adresează operatorilor economici ce nu se încadrează în categoria de risc fiscal ridicat, ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA.

Aceștia vor putea să obțină codul de înregistrare în scopuri de TVA chiar în ziua depunerii documentației. În acest sens, vor transmite electronic o declarație pe propria răspundere al cărui format a fost adoptat prin prezentul ordin.

Declarația se semnează olograf, este scanată și arhivată în fișier de tip zip, anexă la formularul pdf inteligent comunicat către ANAF.

Astfel, declarația de mențiuni formular 010 se va depune împreună cu dovada transmiterii declarației pe propria răspundere, iar în aceeași zi va fi emisă decizia de înregistrare în scopuri de TVA.

Foarte important: în termen de 15 zile vor fi efectuate analize de risc asupra documentelor depuse, iar dacă declarațiile nu sunt corecte sau nu reflectă realitatea, se va trece la o inspecție efectuată de direcția Antifraudă.

Formatul declarației pe propria răspundere conține declarații și informații similare cu cele deja existente și în perioada anterioară, când se stabilea riscul fiscal, dintre care amintim:

  • Persoana fizică ce reprezintă societatea în calitate de administrator, asociat sau acționar, să nu fi fost participant la alte societăți aflate în insolvență, cu datorii fiscale restante mai mari de 50.000 lei.
  • Persoana fizică solicitantă, reprezentantă a societății, să nu aibă înscrise în cazierul fiscal, infracțiuni de natură fiscală.

Declarația trebuie dată de administratori sau de către asociați ce dețin mai mult de 25% din capitalul social.

Apreciem pozitive efectele acestui act normativ, ce reduce perioada birocratică de obținere a unei înregistrări în scopuri de TVA.