Ordin ANAF nr. 1232 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

În vigoare de la 13 aprilie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017

Din punct de vedere structural, rambursarea TVA către un contribuabil va ține cont de riscul fiscal asociat acestui contribuabil, autoritatea fiscală determinând Standardului individual negativ (SIN). Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecție fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administrația fiscală. Această sumă este stabilită în condiții de activitate normală și continuă a persoanei impozabile, ținând-se cont și de comportamentul său fiscal. SIN se stabileşte trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA în datele de 5 februarie, 5 mai, 5 august și 5 noiembrie.
 
Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:
a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au fost identificate în baza de date specială constituită, prin care se solicită rambursarea unei sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic.
b) în cazul deconturilor de TVA depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analiză documentară;
c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspecţie fiscală anticipată.

Criterii care se analizează la încadrarea unui contribuabil în baza de date a contribuabililor cu risc fiscal în rambursările de TVA:

a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi care ar putea avea incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.
b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală.
c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.
d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către persoana impozabilă prin declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES).
Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii şi/sau menţinerii în această bază de date, conform în oricare dintre următoarele situaţii:
a) persoana impozabilă nu mai face obiectul acţiunii de cercetare penală (a fost dispusă neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de organele fiscale, au fost scoşi de sub urmărire penală, au fost emise ordonanţe de clasare a cauzelor etc.), potrivit informaţiilor primite de la organele abilitate;
b) organele de inspecţie fiscală au constatat diferenţe de TVA nesemnificative cu ocazia inspecţiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA stabilite suplimentar.
c) persoana impozabilă şi-a încetat activitatea şi a fost radiată din evidenţele fiscale;
d) structurile care au propus înscrierea/menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective.
e) organele fiscale au constatat faptul că neconcordanţele între informaţiile înscrise în declaraţiile informative (formular 394) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către contribuabili prin declaraţiile recapitulative (formular 390 VIES), fie nu mai există, fie sunt nesemnificative.