ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
Publicat in Monitorul Oficial nr. 0279 din 29 martie 2018
In Vigoare din 29 Martie 2018

Actul normativ analizat astăzi aprobă modelul şi conţinutul Formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, precum și instrucțiunile de completare ale acestei declarații.

Acest formular se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018.

Declaraţia se completează şi se depune de către:
‐ persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
‐ persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
a) declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;
b) declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
c) declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care
obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2018.

Pentru veniturile realizate din România în anul 2017, declarația se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:
a) activităţi independente;
b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
d) piscicultură şi/sau silvicultură;
e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Pentru veniturile realizate din străinătate în anul 2017, declarația se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:
‐ venituri din profesii liberale;
‐ venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii;
‐ venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
‐ venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
‐ venituri sub formă de dividende;
‐ venituri sub formă de dobânzi;
‐ venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, alte venituri din investiţii;
‐ venituri din pensii.

Pentru veniturile estimate din România în anul 2018, declarația se completează diferit pentru veniturile estimate din România impuse în sistem real, veniturile estimate din România impuse pe bază de norme de venit, veniturile estimate din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.

Veniturile estimate din România impuse în sistem real se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabililor, după caz, provenind din:
o activităţi independente;
o drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
o cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
o activităţi agricole impuse în sistem real;
o silvicultură şi piscicultură.

Veniturile estimate din România impuse pe bază de norme de venit se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:
• cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic;
• cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente;
• activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii.
• Veniturile estimate din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri
impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
• cultivarea produselor agricole vegetale;
• exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
• creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Formularul 212 se completează și de către persoanele fizice pentru determinarea contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018.

Persoanele fizice trebuie să depună declarația pentru contribuţia de asigurări sociale estimată dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
‐ realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi din profesii liberale) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri;
‐ estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 şi 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie).

Persoanele fizice trebuie să depună declarația pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată care estimează dacă, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, este cel puţin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din
d) Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) venituri din investiţii;
Sursa: Benta Consult